De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene beschouwingen 2014 PvdA Noord-Beveland. Gemeenteraad en bestuur:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene beschouwingen 2014 PvdA Noord-Beveland. Gemeenteraad en bestuur:"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene beschouwingen 2014 PvdA Noord-Beveland

2 Gemeenteraad en bestuur:

3 Het jaar 2014 gaat in de boeken als een jaar van veranderingen. In maart, na de gemeenteraadsverkiezingen, is de samenstelling van de raad veranderd. Een samenstelling waarin iedereen binnen de raad zijn weg nog een beetje moet vinden. O.a. doordat er een 6 e partij is bijgekomen zijn de zetels anders verdeeld en dat resulteerde erin o.a. dat de PvdA met 1 zetel in de raad terugkwam. Een teleurstelling binnen onze fractie. Maar we moeten niet achteruit kijken maar vooruit er moet immers een gemeente bestuurd worden. Eind van het jaar staat er nog een verandering te gebeuren. De burgemeester gaat ons verlaten en er zal een interim worden aangesteld. Ook een verandering waaraan iedereen zal moeten wennen. De procedure voor een nieuwe burgemeester is reeds opgestart en zal enkele maanden in beslag nemen. We hopen in het voorjaar van 2015 met een nieuwe burgemeester te gaan besturen. We zijn volop bezig met de 3 decentralisaties. Hiervoor zoeken we de samenwerking met de ons omliggende gemeentes. Door gezamenlijke beleidsplannen te gebruiken zal dat in de toekomst efficiënter zijn. Dat betekend echter niet dat we onze autonomie moeten verliezen. Daar waar mogelijk moeten we er voor zorgen ons eigen gezicht te bewaren. Ook afgelopen jaar zijn er diverse inspraakavonden en volksraadplegingen geweest waar we de meningen van burgers gehoord hebben. Onze fractie stelt dit erg op prijs en doet daar zijn voordeel mee. Zodoende weten we wat er onder de bevolking leeft en hoe wij ons standpunt kunnen bepalen. De relatie met de jeugdraad loopt nog niet optimaal. In onze ogen zijn ze nog teveel bezig met het organiseren van activiteiten.Tijdens een presentatie hebben ze aangegeven een andere weg te willen inslaan. Dat doet ons deugd want wij willen graag weten wat de jeugd zoal bezig houdt. Verheugd zijn wij dat de dorpsraden meer en meer van zich laten horen. Ook zij zijn een aanspreek orgaan voor de bevolking.

4 Veiligheid: De bevolking van Noord-Beveland voelt zich veilig. Door de inzet van de wijkagente en onze jeugdwerker kunnen we dat gevoel versterken. Ook onze BOA heeft hierin een taak. Hij spoort immers bepaalde strafbare feiten op en vult zo de politie aan bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. De PvdA pleit voor een stevige aanpak van criminaliteit, maar repressie moet hand in hand gaan met preventie. Mochten zich er problemen voordoen dan zijn de lijnen kort en moeten we escalatie voorkomen.

5 Verkeer: De cijfers van ongevallen, soms met dodelijke afloop, liegen er in Zeeland niet om. Helaas is dat sinds kort op Noord-Beveland ook het geval. Gelukkig is door de aanleg van diverse fietspaden tussen de kernen het voor onze bewoners en toeristen heel wat veiliger geworden. Aan het fietspad tussen Geersdijk en Kortgene is een begin gemaakt en ook het fietspad tussen Kortgene en Colijnsplaat staat nog steeds op de agenda. Het waterschap is volop bezig met het versterken van de diverse buitendijkse dijken. Ook dat versterkt het gevoel van veiligheid.

6 Vervoer: De pilot “Buurtbus” loopt nog steeds. Onze fractie is erg benieuwd naar de bevindingen van deze pilot en hoe het openbaar vervoer op Noord-Beveland wordt ingepast in het nieuwe vervoersplan van de Provincie. Een goed openbaar vervoer op ons eiland is een voorziening die op het platteland van levensbelang is.

7 Openbare werken: Bij de aanleg van openbare voorzieningen moeten we rekening houden met de minder mobiele mensen. De voorzieningen moeten voor een ieder toegankelijk zijn en blijven.

8 Economie: Het rijk heeft de gemeente gekort met € 100.000,-- terwijl er veel meer taken bij de gemeente zijn terecht gekomen. De sociale wetten zijn aangescherpt en het kan niet anders dan dat de doelgroep die hier mee te maken heeft dit gaat merken. De gemeente staat bekend als een zeer sociale gemeente en dat wil de PvdA zo behouden. Dat neemt niet weg dat als er een tekort dreigt, het tekort aangevuld moet worden. Samen met de andere partijen binnen onze gemeente moeten we zoeken naar de mogelijkheden om geld te genereren zodat wij het sociaal gezicht van onze gemeente kunnen behouden. Ondernemers worden vaak betrokken in plannen en we zijn dan ook blij dat er diverse ondernemers zijn die in deze mindere tijden hun plannen verwezenlijken. We zien ook dat ondernemers ivm met de crisis hun plannen aan moeten passen. Een voorbeeld hiervan is het plan van het Bokkengat. Aan de plannen van de Grote Duunen zijn zodanige aanpassingen gedaan die naar de mening van de PvdA terug hadden moeten komen naar de raad omdat door deze aanpassingen we meer van hetzelfde krijgen en de PvdA ja tegen dit plan heeft gezegd omdat het onderscheidend was. We willen niet meer van hetzelfde.

9 Ook dit jaar ligt de begroting voor ons. We zijn nog steeds een gemeente waarin de begroting sluitend is. Er is met tegenslagen rekening gehouden. Het rijk kort onze gemeente. Toch meent de fractie van de PvdA dat we de burgers dit jaar iets tegemoet kunnen komen. De conceptbegroting die voor ons ligt kunnen wij grotendeels volgen Echter In de conceptbegroting staat dat de OZB met 2 % verhoogd wordt. Wij stellen 1.5 % voor. Afvalstoffenheffing niet verhogen. Onder aan de streep houden we dan € 554,-- over. Dat lijkt heel erg weinig en de burger zal dan ongerust kunnen zijn dat we de sociale wetten niet naar behoren kunnen uitvoeren. Maar er is een stelpost opgenomen voor de 3 decentralisaties. We gaan er vooralsnog van uit dat de decentralisaties budgetneutraal zullen verlopen. Mocht er een tekort zijn dan kunnen we dat onttrekken uit de huidige WMO reserve. Burgers die nu aanspraak maken op sociale voorzieningen zullen dat in 2015 ook nog kunnen doen.

10 Onderwijs: Ons streven om in elke kern basisonderwijs is helaas teniet gedaan. In Kats was het aantal leerlingen onder de wettelijke norm gekomen en moest de school helaas sluiten. In Kats zijn er particulieren met plannen. De landelijke Onderwijs Coöperatie gaat onderzoeken of er in Kats alternatief onderwijs mogelijk is. In Kortgene gaat de basisschool in de toekomst verhuizen naar de Stadspolder. De gevolgen van de krimp is op elke basisschool al merkbaar. Ook Geersdijk zit in de gevarenzone. 2 jaar geleden is onze onderwijsvisie opgesteld waarin we als gemeente streven naar kwalitatief onderwijs. In samenspraak met de schoolbesturen, de kinderopvang en de ouders is deze visie tot stand gekomen. Een visie die de PvdA nog steeds steunt.

11 Cultuur: Het cultuurbeleidsplan ligt nog steeds op de plank. Ook dit jaar ziet onze fractie géén kans dit plan te verwezenlijken. Ons voorstel, een culturele raad op te richten om te kijken wat er van het beleidsplan kostenarm gerealiseerd kan worden staat nog steeds.

12 Recreatie: De pilot Sport Buurtwerk heeft een vervolg gekregen. In elke kern is het voor (bijna alle) basisschoolleerlingen mogelijk om tijdens een bepaalde periode 1x per week gratis mee te doen aan sport- en speelactiviteiten. Bewegen is voor iedereen goed. Op ons eiland is dat voor iedereen wel mogelijk. Individueel of in groepsverband. Gelukkig zijn er nog diverse (sport)verenigingen waar de bewoners zich bij kunnen aansluiten. Deze verenigingen draaien vaak op vrijwilligers. Die moeten we koesteren. Het openhouden van het zwembad is voor ons van groot belang, net als de regeling die onze gemeente heeft om elk kind vanaf groep 3 1x per week gratis zwemles aan te bieden zodat op de kosten van de gemeente het A-diploma behaald kan worden. Een minimale vereiste in onze waterrijke gemeente.

13 Het Banjaard strand is dit jaar wederom uitgeroepen tot het schoonste strand van Nederland. Een hele mooie prestatie waar we trots op kunnen zijn. Voor ons wellicht iets van zelfsprekend maar voor de toerist zeker ook van belang tot het maken van een vakantiekeuze. Dit seizoen is de Bevelandpas geïntroduceerd. Een pas, te koop voor zowel bewoners als toeristen waarmee je met de toeristenbus kon rijden en waarmee je korting kon krijgen bij diverse ondernemers en attracties. We wachten de evaluatie met belangstelling af omdat de meningen over het succes hiervan heel tegenstrijdig zijn.

14 Sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en zorg: 1 januari 2015 wordt cruciaal voor het sociaal domein. Een groot aantal regelingen zoals participatie wet, jeugdzorg en zorg komen voor rekening bij de gemeente. Ook zal de samenwerking met de 5 gemeentes op de Bevelanden plaats vinden onder de WIZ(werk inkomen en zorg). De PvdA is blij dat het declaratie fonds en het sociaal loket bij de gemeente Noord-Beveland blijven. Mocht blijken dat een ander declaratiefonds beter is dan het declaratie fonds van Noord-Beveland dan kiest de PvdA in het belang van de inwoners uiteraard voor dat declaratiefonds. Ook een afvaardiging van Noord-Beveland in de cliëntenraad stemt ons tevreden. De PvdA begrijpt dat grote veranderingen gepaard gaan met angst voor het onbekende. De PvdA zal dan ook door samenwerking met iedereen die op het sociaal domein werkzaam zijn proberen deze angst weg te nemen en zorgen dat burgers op Noord-Beveland niet in de kou komen te staan.

15 Bouwen en ruimte: Er zijn nog diverse bouwplannen. In de Veerweg te Kamperland, op de oude C1000 locatie staan er al diverse woningen, ook in Geersdijk zijn ze volop bezig. De Val in Colijnsplaat staat weer opnieuw in de belangstelling en de Stadspolder in Kortgene wordt bouwrijp gemaakt. De nieuwbouwwijk in Kats krijgt steeds meer gestalte, in tegenstelling tot het Sportveld op Wissenkerke. Er staat welgeteld 1 huis en is er voorzichtig begonnen met de bouw van rijtjeswoningen. De winkelverbeterplannen voor Kortgene, Colijnsplaat en Wissenkerke krijgen steeds meer gestalte. De plannen in Kamperland zijn voor iedereen het meest zichtbaar. Het bouwen van sociale huurwoningen blijft een aandachtspunt. Nog steeds vinden wij dat er te weinig betaalbare huurwoningen worden gebouwd.

16 Financieen: Zoals eerder al gemeld ligt er een sluitende begroting voor ons. Wel willen wij op deze begroting een kleine wijziging aanbrengen: OZB verhogen met 1,5 % en de afvalstoffenheffing niet verhogen.

17 Tot slot: Ter afsluiting willen wij het college, onze collega’s in de raad en onze ambtenaren bedanken voor de prettige samenwerking. Wij wensen de burgemeester en zijn familie veel geluk in de gemeente Maasdriel en de vertrouwenscommissie veel wijsheid met het voodragen van een nieuwe burgemeester.

18 Namens de Partij van de Arbeid Ellen van der Klooster


Download ppt "Algemene beschouwingen 2014 PvdA Noord-Beveland. Gemeenteraad en bestuur:"

Verwante presentaties


Ads door Google