De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. G. Schenau Thema: Maak mij levend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. G. Schenau Thema: Maak mij levend."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. G. Schenau Thema: Maak mij levend

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de kerkelijke kassen Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. D. Krol in de morgendienst voor te gaan en ds. Weststrate in de amiddagdienst.

4 Liturgie zondag 24 januari Mededelingen Ps. 84: 1, 3 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 63: 1, 3 NB Wetslezing Ps. 119: 10, 66 NB Gebed Schriftlezing: Ezechiël 37: 1 - 14 SB 9: 2, 6, 8, 10 Preek Gez. 22: 2, 5 Collecte Dankgebed * LvK. 462: 1, 4 * Zegen * Staande

5 Mededelingen

6 Ps. 84: 1, 3

7 Ps. 84: 1 Hoe lief`lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegen- heên, Om ’s HEEREN voorhof in te treên! Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; Mijn hart roept uit tot God, die leeft, En aan mijn ziel het leven geeft.

8 Ps. 84: 3 Welzalig hij, die al zijn kracht En hulp alleen van U verwacht, Die kiest de welgebaande wegen; Steekt hen de hete middagzon In ’t moerbeidal, Gij zijt hun bron, En stort op hen een milden regen, Een regen, die hen overdekt, Verkwikt, en hun tot zegen strekt.

9 Stil gebed Votum en groet * Staande

10 Ps. 63: 1, 3 NB

11 Ps. 63: 1 NB Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. Mijn hart wil niets dan U ontvangen, die leven zijt en leven laat. O Heer, mijn ziel en zinnen smachten en dorsten naar U in een land, waarop de zon verzengend brandt, schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

12 Ps. 63: 3 NB Wanneer ik wakend in de nacht mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, dan mag ik weer uw goedheid proeven; uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, zing ik mij van mijn zorgen vrij. Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, door uw hand word ik vastgehouden.

13 Wetslezing

14 Ps. 119: 10, 66 NB

15 Ps. 119: 10 NB Ik lig terneer, gekluisterd aan het stof, maak mij dan, Here, naar uw woord weer levend! Mijn wegen heb ik U verhaald, Godlof, Gij hebt geantwoord en mij raad gegeven. Leer mij dan in het licht van het geloof uw wondren zien, naar uw bevelen leven.

16 Ps. 119: 66 NB Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. Onthoud mij uw getuigenissen niet. Ik was een schaap en had de weg verloren. Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

17 Gebed

18 Schriftlezing: Ezechiël 37: 1 - 14

19 SB 9: 2, 6, 8, 10

20 SB 9: 2 Wee mij! want ik ben ontboden bij de doden ‑ nooit zie ik Gods daden meer, van zijn woning weggestoten, uitgesloten van het menselijk verkeer.

21 SB 9: 6 HEER, mijn God, ik vind geen woorden! Gij verhoorde, Gij vernieuwde mijn bestaan! Alle jaren die mij resten, tot de leste, mag ik vrolijk verder gaan.

22 SB 9: 8 Want niet uit het rijk der doden wordt geboden lof die U behagen zou, maar wie adem wordt gegeven ‑ zij die leven! ‑ zingen van uw grote trouw.

23 SB 9: 10 U de lof, de eer te geven, dát is leven: loven in uw heiligdom! Laat ons bij het spel der snaren alle jaren zingen voor de Levensbron.

24 Preek

25 Schriftlezing: Ezechiël 37: 1 - 14 De intredepreek van de Heere Jezus Zingen na de preek LvK. 47: 1, 2, 3

26 Gez. 22: 2, 5

27 Gez. 22: 2 Looft den Geest, die van den Vader en den Zoon is uitgegaan! Zingt Hem psalmen altegader, roept Zijn naam uit, bidt Hem aan! Hem, die Gave_en Gever tevens, uitzendt en gezonden wordt, God is, en wordt uitgestort! Looft, o volk den Geest des levens, Hem, die schept en wederschept, die g’ in ’t hart ontvangen hebt!

28 Gez. 22: 5 Trooster! Zalver! Gij zult komen op ’t gebed, door U verwekt! Van Uw regens, van Uw stromen wordt eens d’ aarde gans bedekt! Liefd’ en ijver zullen blaken, waar reeds alles scheen verkwijnd, als de Pinksterzon verschijnt! Noordenwind, o wil ontwaken! Zuidenwind, doorwaai de hof! Heil’ge Geest, U zij de lof!

29 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Diaconie Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

30 Dankgebed

31 LvK. 462: 1, 4 * Staande

32 LvK. 462: 1 Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de do“n, en Christus zal over u lichten! Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon, eer Hij u als rechter komt richten. Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot! Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood? * Staande

33 LvK. 462: 4 Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht, door Christus de doodslaap ontrezen. Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, 't zal nimmermeer nacht voor hem wezen. Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de do“n! Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon. * Staande

34 Zegen * Staande

35 U bent vanmiddag weer van harte welkom !!


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. G. Schenau Thema: Maak mij levend."

Verwante presentaties


Ads door Google