De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau Thema: Geloven met alle geweld?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau Thema: Geloven met alle geweld?"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau Thema: Geloven met alle geweld?

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte en de H. Avondmaalscollecte zijn voor: droogte in Zuidoost-Afrika Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan. We vieren dan het Heilig Avondmaal.

4 Liturgie zondag 13 maart Mededelingen Ps. 72: 1, 7, 10 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 33: 2, 6, 7 NB Gebed Schriftlezing: Matt. 26: 50b - 56 Efez. 6: 10 - 20 LvK. 96: 1, 2, 5, 9 Kindernevendienst Preek LvK. 285: 2, 3 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed *Zingen Geloofsbelijdenis * Zegen * Staande

5 Mededelingen

6 Psalm 72: 1, 7, 10

7 Psalm 72: 1 Geef, HEER, den Koning Uwe rechten, En Uw gerechtigheid Aan ’s Konings zoon, om Uwe knechten Te richten met beleid, Dan zal Hij al Uw volk beheren, Rechtvaardig, wijs en zacht; En Uw ellendigen regeren Hun recht doen op hun klacht.

8 Psalm 72: 7 Nooddruftigen zal Hij verschonen; Aan armen, uit genâ, Zijn hulpe ter verlossing tonen; Hij slaat hun zielen gâ. Als hen geweld en list bestrijden, Al gaat het nog zo hoog; Hun bloed, hun tranen en hun lijden Zijn dierbaar in Zijn oog.

9 Psalm 72: 10 Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, ’t Gezegend heidendom ’t Geluk van dezen Koning prijzen, Die Davids troon beklom. Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, Bekleed met mogendheên; De HEER, in Israël geprezen, Doet wond’ren, Hij alleen.

10 Stil gebed Votum en groet * Staande

11 Psalm 33: 2, 6, 7 NB

12 Psalm 33: 2 NB Zingt al wie leeft van Gods genade, want waarheid is al wat Hij zegt. Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, op liefde rust zijn heilig recht. Die zich openbaarde overal op aarde, alles spreekt van Hem. Heem'len hoog verheven, vol van blinkend leven schiep Hij door zijn stem.

13 Psalm 33: 6 NB Geen vorst, al gordt hij zich ten strijde, geen legermacht behoudt het veld. God zal de nederlaag bereiden aan hen die bouwen op geweld. Zij die zich vermeten, hoog te paard gezeten, bijten in het zand. Nederlaag en zege zijn alleen gelegen in des Heren hand.

14 Psalm 33: 7 NB Heil hem, die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht. Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, God houdt het oog op hem gericht. Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen wie zijn hulp verbeidt. Koninklijk van gaven wil de Here laven wie ontbering lijdt.

15 Gebed

16 Schriftlezing: Matt. 26: 50b - 56 Efez. 6: 10 - 20

17 LvK. 96: 1, 2, 5, 9

18 Wordt krachtig in de Heer en in zijn sterke macht, de duivel gaat tekeer, weest op zijn list bedacht. LvK. 96: 1

19 Niet tegen vlees en bloed is deze strijd gericht, het is een geest die woedt, een vijand van het licht, LvK. 96: 2

20 Met waarheid weest omgord en pantsert u met recht, zodat gij weerbaar wordt en standhoudt in 't gevecht. LvK. 96: 5

21 Zo staat gij dan gereed, strijdvaardig en gespoord, ten laatsten kamp en weet: het zwaard dat is Gods woord. LvK. 96: 9

22 Aanvang kindernevendienst

23 Preek

24 Schriftlezing: Matt. 26: 50b-56 Efez. 6: 10-20 Tekst: Matt. 26: 52 Geloven met alle geweld? Zingen na de preek LvK. 285: 2, 3, 4

25 LvK. 285: 2, 3 4

26 Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang, er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang, de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein; o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen! LvK. 285: 2

27 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn. LvK. 285: 3

28 Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd! LvK. 285: 4

29 Einde kindernevendienst

30 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

31 Collecte Het collectedoel van D.V. volgende week is: Noodhulp Zuidoost Afrika i.v.m. droogte Zie de volgende dia’s.

32 Droogte in Zuidoost-Afrika Noodhulp deputaten diaconaat Jannie Kruize en christelijk noodhulpcluster

33 Onbetaalbaar De prijzen van rijst en meel zijn door de schaarste haast verdubbeld. Miljoenen mensen lijden honger.

34 Jannie Kruize … … werkt namens onze kerken in Mozambique. Ze schrijft: ‘De dagen zijn gevuld met zorgen …

35 … Sommigen hebben al drie dagen niets te eten gehad. Mensen bedelen bij mij om voedsel.’

36 Ook het christelijk noodhulpcluster helpt door voedsel, water en medicijnen uit te delen. Noodhulpcluster

37 Onze steun Deputaten diaconaat steunen zowel Jannie Kruize als het christelijk noodhulpcluster.

38 Gebed Bid voor regen in Zuidoost-Afrika. Bid voor de getroffenen en iedereen die hulpverleent.

39 Hartelijk dank! diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl DiaconaatCGK @diaconaatCGK Helpt u, help jij mee?

40 Dankgebed

41 Zingen Geloofsbelijdenis (C.G. Koolsbergen) * Staande

42 'k Geloof in God de Vader, die almachtig hemel en aarde schiep; in Jezus Christus, Zoon uit God geboren, die Hem tot aanzijn riep, mijn Heer, die van de Heilge Geest ontvangen geboren uit een maagd, geleden heeft ten tijde van Pilatus, onschuldig aangeklaagd. Geloofsbelijdenis * Staande

43 Gekruisigd en gestorven en begraven, gedaald in helse dood, de derde dag verrezen, opgevaren, zit Hij voortaan naast God, vanwaar Hij op een dag terug zal komen als rechter van 't heelal en alle levenden en alle doden ten oordeel houden zal. Geloofsbelijdenis * Staande

44 De Heilge Geest, Hij wordt door mij beleden. 'k Geloof dat God ons geeft een kerk die heilig is en in de wereld als zijn gemeenschap leeft. 'k Geloof dat God mijn zonden wil vergeven, mijn lichaam eens bevrijdt van dood en ondergang, en ik zal leven in alle eeuwigheid. Geloofsbelijdenis * Staande

45 Zegen * Staande

46 Tot volgende week !!


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau Thema: Geloven met alle geweld?"

Verwante presentaties


Ads door Google