De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infovergadering project Koolskampstraat en omgeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infovergadering project Koolskampstraat en omgeving."— Transcript van de presentatie:

1 Infovergadering project Koolskampstraat en omgeving

2 Programma infovergadering  Welkomstwoord (door Rik Debeaussaert)  Toelichting werken en fasering (door Chris Anne)  Toelichting bij de werkwijze (door aannemer nutsmaatschappij)  Toelichting voorziene omleidingen (door commissaris Ronny Vandevyvere)  Toelichting rond afkoppeling op privaat domein (door Isabel Vanderhaeghe, Infrax)

3 WELKOMSTWOORD RIK DEBEAUSSAERT

4 Welkomstwoord  Aanleiding voor de werken  Europese wetgeving rond verplichting aanleg gescheiden stelsels tegen 2027, nog veel te doen dus tijd dringt  Samen met riolering ook ingrepen op nutsleidingen:  Gedeeltelijk ondergronds brengen elektriciteitsnet  Ingrepen op de waterleidingen om druk te garanderen Nu het afwaartse rioleringsverhaal uitgevoerd is, is dit project de volgende schakel. Voor het hoofdproject uitgevoerd kan worden, EERST NUTSLEIDINGEN  Vergadering vandaag gaat dan ook nog NIET over de wegenis- en rioleringswerken in de weg, wel al info over afkoppeling

5 SITUERING EN FASERING CHRIS ANNE

6 Toelichting werken - omvang

7 Toelichting werken - fasering  Grote omvang van de werken  Splitsen in deelfases  Fases maar laten uitvoeren in bepaalde volgorde ifv toegankelijkheid  Vooraf bepaald om ook omleidingen te kunnen op afstemmen  Nutsmaatschappijen moeten eerst werken, aannemer infra komt achteraf  Delen waar aannemer infrastructuur moet beginnen moeten klaar zijn qua nutsleidingen  Nutsmaatschappijen hebben voorsprong nodig, daarom starten zij al vroeger (week 15 april)  Aannemer nutsmaatschappij al bekend, aannemer infrastructuur nog te bepalen via aanbesteding

8 Toelichting werken - Fasering  In eerste fases zal enkel aannemer nutsmaatschappij aan het werk zijn  In het najaar kunnen beide aannemers (infra + nuts) aan het werk zijn  In verschillende deelfases aan het werk  Slechts combinatie van fases waarbij bepaalde verkeersafwikkeling mogelijk blijft  Voor die eerste fases (met enkel aannemer nutsmaatschappij) liggen omleidingen al vast, verdere toelichting door de commissaris

9 OMLEIDINGEN RONNY VANDEVYVERE

10 Toelichting omleidingen (1/5) Bollestraat  Paars: werken  Groen: omleiding

11 Toelichting omleidingen (2/5) Stationsstraat (noordkant)  Paars: werken  Groen: omleiding (enkelrichting)

12 Toelichting omleidingen (3/5) Stationsstraat (zuidkant)  Paars: werken  Groen: omleiding (enkelrichting)

13 Toelichting omleidingen (4/5) Koolskampstraat (Bollestraat- Vleterstraat)  Paars: werken  Groen en blauw: omleiding

14 Toelichting omleidingen (5/5) Koolskampstraat (westelijk deel)  Paars: werken  Groen: Doorgaand verkeer, 1 rijvak

15 WERKWIJZE AANNEMER NUTSMAATSCHAPPIJ

16 Toelichting werkwijze aannemer Proces van aanleggen:  Maken van sleuven  Aanleg diverse leidingen in dezelfde sleuf  Achteraf terug aanvullen Daarbij wordt gezorgd dat:  ‘s avonds alle opritten terug toegankelijk zijn  Er sleufbruggen voorzien worden voor huistoegangen  Bewoners voor wiens deur gewerkt wordt ingelicht worden vooraf (briefje in brievenbus)

17 Toelichting werkwijze aannemer  Aanspreekpunt aannemer op de werf: GELE of WITTE helmen  Overige bemerkingen:  Fien Adriaen, mobiliteitsambtenaar  TEL: 051/ 23 13 91  Chris Anne, technische dienst  TEL : 0475 / 86 50 77 Communicatie wordt via gemeente ook per e- mail georganiseerd, gelieve info (e-mailadressen) na te laten op de lijst

18 PRIVATE AFKOPPELING ISABEL VANDERHAEGHE

19 De taken van Infrax  Investeringen  Onderhoud en exploitatie  Project ontwerpen en uitvoeren  Waterbeleid: Rationeel Watergebruik (RWG)

20 Een beetje geschiedenis over onze riolering  Jaren ’50-’70:  Enkel steden waren voorzien van riolering  Platteland had grachten als “open riolen”  Aanleg inbuizingen => afwatering afvalwater naar de waterloop  Jaren ’70-’80-’90:  Verzamelen van lozingen door aanleg collectoren  Bouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s)  Regenwater en afvalwater van de woningen naar de zuiveringsstations

21 Een beetje geschiedenis over onze riolering  Jaren ‘90:  Aanleg gescheiden riolering  Enkel regenwater van de straten naar de beek  toename wateroverlast door versnelde afvoer  nog steeds slecht werkende zuiveringsstations door teveel regenwater  Oplossing:  Ook woningen voorzien van gescheiden riolering  Regenwater van woning hergebruiken met hemelwaterput  Regenwater van woningen liefst ter plaatse infiltreren  Regenwater van straten in berm of gracht infiltreren

22 VLAREM wetgeving  Voorwaarden rioleringsproject:  Gescheiden riolering: vuil water en regenwater apart  Vuil water naar RWZI, regenwater naar waterloop  Afkoppeling regenwater op publiek en particulier domein  Wat is hemelwater?  Afvoeren van daken  Afvoeren van buitenverhardingen: terrassen, opritten, …

23 Particuliere afkoppeling  Wetgeving VLAREM II (09-05-2008)  Hemelwater niet op openbare riolering, indien technisch mogelijk op oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater  Waarom?  Wateroverlast tegengaan  Geen afvalwater via overstort in beken  Infiltratie is voeding grondwater  Verbeterde werking zuiveringsstation

24 Particuliere afkoppeling  Wat wordt er gevraagd?  Verplicht volledig gescheiden aanbieden van afvalwater en regenwater  Bij voorkeur hergebruik van regenwater  Maximaal laten infiltreren van regenwater  Hemelwater en huishoudelijk afvalwater scheiden

25 Particuliere afkoppeling?

26 Hoe kunnen wij u helpen?  Afkoppelingsadvies  Vrijstelling aansluitingsvergoeding tijdens project  Gemeentelijke subsidies RWG Hooglede i.s.m. Infrax  Keuring van de privéwaterafvoer (ten laste van Infrax)

27 Afkoppelingsadvies  Een afkoppelingsadviseur helpt u bij het inventariseren van de bestaande toestand en maakt in samenspraak met u een ontwerp op voor de scheiding van het hemel – en het afvalwater  Onafhankelijk advies met toepassing wetgeving  Overzichtelijk plan van werken  Bestaande toestand  Ontworpen toestand

28 RWG-premies 2013  Rationeel Watergebruik  Subsidie voor privé-woningen  Gescheiden afvoer  Hemelwaterput  Infiltratie  Groendak

29 Wie komt in aanmerking?  Bestaande gebouwen (woongelegenheden).  Voor bouwvergunningen tot 1 februari 2005  Ook bedrijven, BVBA’s, VZW’s,… komen in aanmerking doch enkel voor het woongedeelte.  Woningen die volledige scheiding van regenwater en afvalwater realiseren. Subsidie gescheiden afvoer

30 Welke kosten komen in aanmerking? 1.Kopie van de gemaakte kosten  kosten van aankoop materiaal en installatie  Kosten van de aannemer  kosten i.v.m. effectieve afkoppelingswerken (niet verfraaiing) 2. Zowel kastickets als facturen komen in aanmerking Subsidie gescheiden afvoer

31 Op welk subsidiebedrag heeft u recht?  De subsidie van Infrax bedraagt maximum € 400 en bestaat uit 2 delen:  Er wordt een forfaitair bedrag van € 200 betaald voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater.  Er wordt een subsidie betaald van maximum € 200 voor de kosten. Dit met een maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen/kastickets.  Bijkomende subsidie van de gemeente Hooglede:  50% van de bewezen kosten boven de € 800: maximum € 400.

32 Sociale categorieën  Leefloon of levensminimum  Gewaarborgd inkomen voor bejaarden of inkomensgarantie voor ouderen  Inkomensvervangende tegemoetkoming en/of integratietegemoetkoming voor personen met een handicap  Een inwonend gezinslid dat verlengd minderjarig werd verklaard en een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgt  kopie attest bijvoegen bij aanvraagformulier  Verhoogde tussenkomst: + 20% premie Infrax

33 Keuring riolering op privédomein  Na melding of uiterlijk 2 maand na heraansluiting op de nieuwe riolering wordt keuring uitgevoerd

34 Wat moet de klant voorbereiden?  De plannen van het afkoppelingsadvies  Facturen/kastickets van aangekochte materialen en/of foto’s van de uitgevoerde werken  Indien van toepassing een attest voor de sociale categorieën  Kopie van de bouwvergunning Hoe controleert keurder?  Zowel binnen als buiten de woning  Visueel + nazicht advies  Rookproef  Duwcamera  Waterstroom of kleurvloeistof  Op basis van as-built, facturen/kastickets en eventuele foto’s Volgens de werkinstructie van de keuringsinstelling

35 Procedure  De keuring van de privéwaterafvoer werd uitgevoerd  De afkoppelingsdeskundige vult samen met u het subsidie- aanvraagformulier in en bezorgt het aan Infrax  Uitbetaling subsidie door Infrax  Eenmalige subsidie per woning  Schriftelijke bevestiging van de uitbetaling  Bedrag afhankelijk van gemaakte kosten

36 Subsidie hemelwaterput met pompinstallatie  Subsidiebedrag € 500 bij aansluiting 100% dakoppervlak  Subsidiebedrag € 250 bij aansluiting minstens 50%, maar niet volledige dakoppervlak  Subsidiebedrag kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden

37 Besparing op waterfactuur  Gebruik hemelwaterput voor de helft van het gemiddeld waterverbruik  Bijvoorbeeld: 3 personen = 3X55liter/dag = 60m³/jaar. Besparing ongeveer € 190  Gebruik hemelwater voor wasmachine, voor toilet, om auto te wassen, om tuin te sproeien, …

38 Subsidie infiltratie van hemelwater ter plaatse  Plaatsen van een infiltratiesysteem

39 Subsidie infiltratie van hemelwater ter plaatse  Subsidiebedrag € 500 bij aansluiting 100% dakoppervlak  Subsidiebedrag € 250 bij aansluiting minstens 50%, maar niet volledige dakoppervlak  Subsidiebedrag kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden

40 Aansluiting op de riolering  De aansluiting bestaat uit 2 putjes:  1 aansluiting voor regenwater  1 aansluiting voor vuilwater => deze putjes worden op privé-eigendom geplaatst

41 Aansluiting voor regenwater

42 Aansluiting voor afvalwater

43 Voorbeeld

44 Contact  Infolijn: 078 35 30 20  Storingslijn: 078 35 34 33  www.infrax.be

45 CONTACTGEGEVENS  Aanspreekpunt aannemer nutsleidingen op de werf: GELE of WITTE helmen  Overige bemerkingen:  Fien Adriaen, mobiliteitsambtenaar  TEL: 051/ 23 13 91  Chris Anne, technische dienst  TEL : 0475 / 86 50 77 GELIEVE UW E-MAILADRES / TELEFOONNUMMER OP TE GEVEN OP DE VOORZIENE LIJST


Download ppt "Infovergadering project Koolskampstraat en omgeving."

Verwante presentaties


Ads door Google