De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe regelgeving inzake de (electronische) meldingsplicht van werken Patrick Princen RSZ/0NSS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe regelgeving inzake de (electronische) meldingsplicht van werken Patrick Princen RSZ/0NSS."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe regelgeving inzake de (electronische) meldingsplicht van werken Patrick Princen RSZ/0NSS

2 Art. 30 bis van de wet van 27.06.1969 1. De programmawet van 27.04.07, art. 55 en 56 betreffende art. 30bis (B.S. 08.05.07) 2. UitvoeringsKB van 27 december 2007 ter uitvoering van het nieuwe art. 30bis van de Wet van 27 juni 1969 (B.S. 31.12.2007

3 Basisprincipes van art. 30 bis Art. 30 bis werd ingevoerd om de koppelbazerij in de bouwsector te bestrijden. 3 basisprincipes liggen aan de grondslag van dit artikel  Werkmelding (hierover hebben we het vandaag)  Inhoudingsplicht  Hoofdelijke aansprakelijkheid bij niet inhouding

4 Vanaf 1 januari 2008  Inhoudingsplicht voor elke opdrachtgever/aannemer die beroep doet op een aannemer die sociale schulden heeft ( 35% van de te betalen factuur) zie hiervoor de portaalsite van de RSZ consulteren inhoudingsplicht http://www.socialsecurity.be http://www.socialsecurity.be Let op! registratienummer speelt hiervoor geen enkele rol meer.

5 Vanaf 1 januari 2008 Zo er ingehouden werd is dit bevrijdend en geen enkel risico op hoofdelijke aansprakelijkheid.(cfr. oude art. 30 bis) Zo geen inhouding en al inhoudingsplicht bij het afsluiten van het contract dan risico op een hoofdelijke aansprakelijkheid van 100% voor de schulden van de aannemer die betaald werd.

6 Werkmelding Waarom? In de professionele keten wil de overheid weten welke aannemer op welke onderaannemer beroep doet en wie er op werven vanaf 25.000,00 Euro actief is.  Dit om de koppelbazerij te voorkomen,  concurrentievervalsing te verhinderen en  gerichte controles te bevorderen Daarom is het essentieel dat de aannemer meldt waar, wanneer en met wie hij actief is op een welbepaalde werf. Tot 31 mei 2009 was dit enkel verplicht voor de werken die onder het PC 124 vielen.

7 Werkmelding art. 30 bis §7 en §8 Wie moet melden vanaf 1 juni 2009 ?  De aannemer op wie de opdrachtgever (bouwheer) beroep heeft gedaan dient deze werf te melden aan de RSZ via de portaalsite van de RSZ. Het is deze (hoofd)aannemer die alle opeenvolgende onderaannemers moet melden.(Er kan er zo meer dan 1 zijn per werf)  Vanaf 1 juni 2009 dient dit te gebeuren voor alle werken die beoogd zijn in art. 20 §2 van KB nr.1 van 29.12.1992 (BTW) ( bijlage 1 en 2) (enkel elektronisch)  Uitzondering : niet van toepassing op de aannemers die geen beroep doen op een onderaannemer, voor werken, waarvoor het totale bedrag, (excl. BTW) lager is dan 25.000 Euro. Pas op indien dit in de loop van de uitvoering van de werf zou wijzigen.

8 Werkmelding art. 30 bis §7 en §8 Let op? 1. Met aannemer wordt gelijkgesteld, eenieder die de beoogde werken zelf uitvoert of laat uitvoeren voor eigen rekening om daarna het onroerend goed geheel of gedeeltelijk te vervreemden 2. Voor de uitbreiding van de gemelde werken tot alle werken voorzien in bijlage 1 en 2 is er voor de lopende werken op 01.06.09 een tolerantie om ze te melden tot 31.07.09, voor zover deze werken niet zullen beëindigd zijn voor 1.10.09 (art. 39 KB 27.12.07)

9 Werkmelding art. 30 bis §7 en §8 Samengevat is de werkmelding vanaf 1 juni 2009 ook van toepassing op:  Reiniging  De elektrische installatie  Land- en tuinbouw  Metaalconstructie Zie bijlage 2: lijst van activiteiten die onderworpen zijn aan registratiewetgeving

10 Werkmelding art. 30 bis §7 en §8. Wanneer melden? Voorafgaandelijk het werk moet gemeld worden voor het aanvatten van de werken de onderaannemers moeten gemeld worden voor ze beginnen te werken

11 Werkmelding art. 30 bis §7 Wat melden?  De aard (1e lid)  De belangrijkheid ( 1e lid)  Alle onderaannemers in welke stadium dan ook (dus ook nieuwe die in een latere fase tussenkomen) (1e lid)  Begin- en einddatum van de werken en begin- en einddatum van de tussenkomst van elk van de onderaannemers.(3e lid)  De RSZ moet binnen de 15 dagen na voorziene begindatum op de hoogte gebracht worden van een onderaannemer waarmee een contract niet doorgaat. (4e lid)

12 Sanctie niet Werkmelding art. 30 bis §8  Bij niet naleving van de verplichtingen voorzien in art. 30 bis §7 1e lid dient de aannemer een sanctie te betalen van 5% van het totaal bedrag van de werken (exclusief BTW) dat niet gemeld werd aan de RSZ.  Dit bedrag kan verminderd worden met de sommen die de onderaannemer betaald heeft omdat hij de aannemer niet tijdig en schriftelijk de juiste inlichtingen heeft verstrekt overeenkomstig art. 30 bis §7 2e lid.

13 Werkmelding art. 30 bis §8 Sanctie 1. De sanctie van 5% kan verminderd worden met 100%, bij overmacht of bij een eerste inbreuk, zo er geen inbreuken werden vastgesteld op de wetgeving van de sociale zekerheid of inzake werkloosheid of op de sociale wetgeving. 2. En met 50% indien uitzonderlijke omstandigeheden aangetoond worden. art. 29 KB 27.12.07

14 Sanctie niet Werkmelding art. 30 bis §8 De aannemer die zich niet houdt aan de bepalingen voorzien in art. 30 bis, §7 3e en 4e lid (begin- en einddatum werk en begin- en einddatum tussenkomst onderaannemer) dient per onjuist aangegeven inlichting 150,00 Euro te betalen

15 Sanctie niet Werkmelding art. 30 bis §8 Let op en zeer belangrijk!! De aannemer die zich niet houdt aan de bepalingen voorzien in art. 30 bis, §7 3e en 4e lid (begin- en einddatum werk en begin- en einddatum tussenkomst onderaannemer, afmelding van de werken die niet doorgaan) dient voorlopig geen sanctie te vrezen omdat de gegevens betreffende begin- en einddatum van de onderaannemer niet kunnen ingevoerd worden bij de aangifte van de unieke werfmelding.( vermoedelijk in werking vanaf 01.01.2010)

16 Sanctie niet Werkmelding art. 30 bis §8  Einddatum werk: de datum waarop de aanwezigheid van de aannemer en de eventuele onderaannemers op de werf niet langer gerechtvaardigd is, omdat de werken beëindigd zijn, het materiaal en de werknemers van de betrokken aannemer zich niet langer gerechtvaardigd op de werf bevinden en de werf is opgekuist.  Begindatum werk van een OA: De datum waarop de OA voor het eerst fysiek aanwezig is op de werf om met de uitvoering van het contract met de aannemer te starten.  Einddatum werk van een OA: De datum waarop de aanwezigheid van de bedoelde onderaannemer op de werf niet langer gerechtvaardigd is omdat de bestelde werken zijn beëindigd, het materiaal en de werknemers van de betrokken aannemers zich niet langer gerechtvaardigd op de werf bevinden en de werf is opgekuist.

17 Hoe gaat dit nu concreet in zijn werk Portaalsite van de RSZ http://www.socialsecurity.be

18

19

20 Een unieke werfmelding indienen

21

22 U treedt op als aannemer in eigen naam

23

24 Kiezen tussen bestaande werven

25 Nieuwe werf aanmaken

26

27

28

29

30 Luik 30 bis vervolledigen

31 Invoeren onderaannemer

32

33

34

35

36 Als alles ingediend is

37

38

39


Download ppt "Nieuwe regelgeving inzake de (electronische) meldingsplicht van werken Patrick Princen RSZ/0NSS."

Verwante presentaties


Ads door Google