De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie bestemmingsplan Presentatie bestemmingsplan Harnaschpolder 2015 Maandag 22 juni 2015 Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie bestemmingsplan Presentatie bestemmingsplan Harnaschpolder 2015 Maandag 22 juni 2015 Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie bestemmingsplan Presentatie bestemmingsplan Harnaschpolder 2015 Maandag 22 juni 2015 Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen

2 Agenda 1.Inleiding (Fidan Bulut) 2.Bestemmingsplan (Peter Kramer) Knip Harnaschpolder (Rogier Kuypers) Ecokavels (Peter Kramer) 3.Sluiting

3 Momenteel bezig met de paarse velden + voorbereiding en aanleg van de openbare ruimte (ook knip)

4 Harnaschpolder 1/3 van de restopgave aan opbrengsten voor Harnaschpolder zit in de gemeentelijke kavels Nu sturing op verbetering van afzetbaarheid maar ook op meer vraag gestuurd bouwen  Globalere bestemmingsplan

5 Harnaschpolder Citaat uit brief college aan raad maart 2015 over: Actualisatie grondexploitatie en gevolgen financieel meer jaren beleid:

6 Bestemmingsplan Actualisatie van het bestemmingsplan –Actualisering van een gebied in ontwikkeling; –Toekomstgericht bestemmen; Twee belangrijke aspecten in het bestemmingsplan –‘De knip’; –Ecokavels;

7 Knip 1.Proces 2.Uitgangspunten knip 3.Knip Harnaschpolder  Uitwerking variant 9  Beleidsregel  Fysieke inpassing knip

8 Knip - Proces  Tweetal fysieke knip’s in uitwerkingsplannen BP 2007  Onderzoek knip op basis van gewijzigde inzichten  Onderzoeksrapport KNIP Harnaschpolder, 3-7-2013  Nota van reacties, 3-7-2013  Nota uitgangspunten bereikbaarheid Harnaschpolder, d.d. 7-7-2013  Wensen- en bedenkingenprocedure, raadscommissie d.d. 3-10-2013  Uitwerking voorkeursvariant  Conceptnotitie knip Harnaschpolder, incl. beleidsregel;  Publicatie en ter inzage legging, 14-12-2014 – 14-1-2015  Nota inspraakreacties, 27-5-2015

9 Knip - proces Ontvangen bezwaren en inspraakreacties gericht op: Nut en noodzaak van een knip Gebied ontheffingverlening

10 Knip Waarom een knip? Weren van sluipverkeer door de wijk vanwege de ligging tussen de A4 en de Prinses Beatrixlaan Onzekerheden omtrent aanleg andere ontsluitingswegen

11 Knip Uitgangspunten bereikbaarheid Harnaschpolder Onderzoeksrapport Knip Harnaschpolder (3 juli 2013) Weren doorgaand verkeer op de as Hoefslagendreef, Kristalweg en Van Foreestweg; Behouden bereikbaarheid deelgebied 1 van en naar Delft met de auto; Behouden van de bereikbaarheid van hulpdiensten; Kristalweg blijft wijkontsluitingsweg, maar met rustig karakter  Keuze: uitwerken variant 9

12 Selectieve knip aan de oostzijde van de Dijkshoornseweg, waarbij bewoners Harnaschpolder doorgang behouden Variant komt meest tegemoet aan geïnventariseerde belangen Lagere verkeerintensiteiten Kristalweg/Van Foreestweg als met een volledige knip Bewoners Den Hoorn behouden verbinding met A4 (wens Midden-Delfland), alternatieve routes beschikbaar Toepassen kentekenherkenning Knip – uitwerking variant 9

13

14 Randvoorwaarden en overwegingen ontheffingverlening: –Eenduidig en uitvoerbaar beleid –Frequentie waarmee men de knip passeert –Effect op verkeersintensiteiten Toegang tot de knip: -Hulpdiensten (OOV) -Delftse adressen in Harnaschpolder (2 ontheffingen per adres) -Hulpverleners -Voetgangers/fietsers Geen toegang: Bezoekers en overige doelgroepen Beleidsregels verlenen ontheffing artikel 87 RVV Knip - beleidsregel

15 Uitgangspunten inrichting: –Knip is herkenbaar –Hulpdiensten kunnen zonder rijtijdverlies passeren –Toevoegen groene accenten Knip – fysieke inpassing

16 3. Ecokavels west oost

17 3. Ecokavels

18 3. Kaders ecokavels Stedenbouwkundig programma van eisen (2004) Bestemmingsplan Harnaschpolder (2005) Beeldkwaliteitsplan (2007) Uitwerkingsplan Voordijkshoorn Deelgebied II (2007)

19 3. Stedenbouwkundig programma van eisen Uitgangspunten Scharnier: De woningen zijn vrijstaand en niet in een rooilijn. Uitgaande van villa-achtige bebouwing is deze een à twee lagen met kap, of inspringende tweede of derde laag. Door de ruime kavels draagt het groen op eigen terrein bij aan de lommerrijkdom van de buurt

20 3. Beeldkwaliteitsplan Uitgangspunt ‘Tuinvilla’s’ in ecokavels Open verkaveling met veel privé groen De woningen zijn vrijstaand, staan niet in één rooilijn en mogen onderling sterk verschillen Architectonische experimenten, duurzame of ecologische woningen, vegetatiedaken, verschillen in architectonische stijlen en sferen zijn toegestaan

21 3. Beeldkwaliteitsplan

22 Westelijke kavels Zogenoemd ‘Moederplan 2005’ met uitwerkingsbepalingen –Bouwhoogte 7 meter –Binnenplanse ontheffing tot 10 meter –Westelijke kavels: bebouwing 20% en een bebouwingsvrije zone Harnaschpolder 2005

23 Westelijke kavels Bebouwingsvrije zone Harnaschpolder 2005

24 Westelijke kavels –Bouwhoogte 7 meter –Bebouwingspercentage van 30% –Bebouwingsvrije zone door opname bouwvlak Uitwerkingsplan 2007 Voordijkshoorn

25 Westelijke kavels Uitwerkingsplan 2007 (Voordijkshoorn)

26 Oostelijke kavels 1. bouwhoogte 7 meter; 2. binnenplanse ontheffing 10 meter; 3. afstandseis opgenomen voor ‘Lint’-woningen; 4. bebouwingspercentage 20% Harnaschpolder 2005

27 Oostelijke kavels Uitwerkingsplan 2007 (Voordijkshoorn) 1. bouwhoogte 7 meter 2. bebouwingspercentage 20% 3. geen afstandseis opgenomen

28 Proces Ter inzage legging van 4 december 2014 tot en met 14 januari 2015 Inloopavond 16 december 2014 15 zienswijzen binnengekomen -Bezwaren: -1. verhogen bouwhoogte ecokavels -2. loslaten ‘afstandseis’ oostelijke kavels -3. loslaten bouwvlak westelijke kavels

29 Ontwerpbestemmingsplan 2015 Bouwhoogte 10 meter Bebouwingspercentage 20% Oostelijke kavels: geen afstandseis opgenomen Westelijke kavels: bebouwing 20% en geen bebouwingsvrije zone Op deze manier meer variatie mogelijk, past meer bij vraaggestuurd ontwikkelen en toekomstiger bestemmen.

30 Proces vervolg Extra informatieavonden: Waarin varianten zijn besproken met omwonenden op 16 en 18 februari 2015 Extra: Omwonenden hadden mogelijkheid om te reageren tot en met 6 maart 2015 Extra: gesprek met verantwoordelijke wethouders

31 Vast te stellen bestemmingsplan Westelijke kavels

32 Vast te stellen bestemmingsplan Westelijke kavels

33 Vast te stellen bestemmingsplan Tussen het bouwvlak en de achtergevel van de woningen is een ruime afstand van minimaal 15 meter opgenomen. Westelijke kavels

34 Vast te stellen bestemmingsplan Bouwhoogte is van 10 meter verlaagd naar 7 meter; Binnenplanse afwijkingsbepaling voor een hoogte van 9 meter –Voorzien van een kap met een minimale hellingshoek van 25 graden en een maximale hellingshoek van 55 graden –dat maximaal 15 m2 van het dakvlak plat mag zijn. –bij toepassing worden privacy, bezonning en stedenbouwkundige samenhang beoordeeld Tussen het bouwvlak en de achtergevel van de woningen is een ruime afstand van minimaal 15 meter opgenomen. Bebouwingspercentage van 30% voor het bestemmingsvlak Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan: Westelijke kavels

35 Vast te stellen bestemmingsplan Westelijke kavels

36 Oostelijke kavels De afstand tussen bestaande en nieuw te bouwen woningen moet minimaal 2 maal de bouwhoogte van de nieuwe woning zijn Nieuwe bestemming: Wonen – Ecologische verbindingszone

37 Vast te stellen bestemmingsplan Nieuwe bestemming: Wonen – Ecologische verbindingszone; De afstand tussen bestaande en nieuw te bouwen woningen moet minimaal 2 maal de bouwhoogte van de nieuwe woning zijn; Bebouwingspercentage 20%; Bouwhoogte is van 10 meter verlaagd naar 7 meter; Binnenplanse afwijkingsbepaling voor een hoogte van 9 meter, indien: –Voorzien van een kap met een minimale hellingshoek van 25 graden en een maximale hellingshoek van 55 graden; –dat maximaal 15 m2 van het dakvlak plat mag zijn; –bij toepassing worden privacy, bezonning en stedenbouwkundige samenhang beoordeeld. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan Oostelijke kavels

38 Behandeling bestemmingsplan raadscommissie 24 juni; Behandeling bestemmingsplan raad 2 juli; Verkeersbesluit Knip; Infrastructurele aanpassingen as Hoefslagendreef, incl. knip: start vanaf q4 2015; Uitrollen communicatiestrategie en ontheffingverlening knip (q4 2015); Knip operationeel: eind 2015, begin 2016 (afhankelijk van vaststelling bestemmingsplan). Vervolgproces

39 Afsluiting Vragen? Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Presentatie bestemmingsplan Presentatie bestemmingsplan Harnaschpolder 2015 Maandag 22 juni 2015 Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen."

Verwante presentaties


Ads door Google