De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onthaalsessie nieuwe medewerkers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onthaalsessie nieuwe medewerkers"— Transcript van de presentatie:

1 Onthaalsessie nieuwe medewerkers
WELKOM ! Onthaalsessie nieuwe medewerkers

2 Inhoud onthaalsessie Een eerste kennismaking met het gemeentebestuur
Voorstelling aan het college Eedaflegging Het wegwijs maken in bepaalde rechten en plichten Vragen n.a.v. de indiensttreding beantwoorden

3 Even voorstellen: Wie leidt de gemeente?

4 De gemeenteraad

5 College van burgemeester en schepenen

6 College Gemeenteraad OCMW-raad Verkiezingen Burgemeester
31 raadsleden/maandelijks OCMW-raad 12 raadsleden/maandelijks Verkiezingen Om de zes jaar Meerderheid en oppositie partijen Burgemeester = voorzitter GR & 7 Schepenen Voorzitter OCMW = 8ste schepen Verkozen tijdens installatievergadering tussen voorgedragen kandidaten van de gemeenteraadsfracties Wordt op voordracht benoemd door de Koning College 9 leden/wekelijks Meerderheid partijen

7 ONZE MISSIE “In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van haar bewoners en bezoekers aangenaam leven in een veilige en nette omgeving, met aandacht voor ecologisch-economisch evenwicht.” “Knokke-Heist wil dé kwaliteitsvolle, unieke en innovatieve badplaats blijven, met alle voordelen van een grootstad maar zonder de nadelen.” ONZE VISIE

8 OPERATIONELE JAARPROGRAMMA’S
MISSIE  MEERJARENPLAN  PERSOONLIJK ACTIEPLAN (BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS - BBC) MISSIE OPERATIONELE JAARPROGRAMMA’S NIVEAU DIENST NIVEAU MEDEWERKER BUDGET=BN+FN Persoonlijk Actieplan PAplan Opmaak & opvolging & bijsturing BN+FN 2013 11 BELEIDSDOMEINEN Meerjarenplan (*) Strategische nota + Financiële nota BN+FN 2014 PAplan Opmaak & opvolging & bijsturing BN+FN 2015 BN+FN 2016 Strategische verankering van de missie, van meerjarenplan tot persoonlijk actieplan Vanaf 2013 wordt de verschillende fasen van de beleids- en beheerscyclus en de onderliggende financiële cyclus grondig gewijzigd. Voortaan rechtstreekse koppeling tussen doelstellingen van het gemeentebestuur en de middelen die nodig zijn. PAplan Opmaak & opvolging & bijsturing BN+FN 2017 BN+FN 2018 BN+FN 2019 (*) wordt in 2013 voorbereid

9 11 Beleidsdomeinen Beleidsdomein Inhoud Verantwoordelijke
Algemene financiering fiscale ontvangsten, gemeentefonds, privaat patrimonium en intresten Financieel beheerder Stein Moyerssons Financieel beleid financiële zaken en contractbeheer Stein Moyeerssons Interne Organisatie personeelszaken en ICT Directeur Interne zaken Patrik Bouillon Communicatie en dienstverlening communicatie, burgerzaken, onthaal, lokale economie, secretarie en politieke organen Directeur BPM Miet Gobert Veiligheidszorg politie, brandweer, dienst 100, reddingsdienst en preventiedienst Dienstchef Filiep Dekiere ivm preventiedienst : Directeur BPM, Miet Gobert Natuur en milieubeheer milieuverontreiniging, biodiversiteit, dierenbescherming, land-en bosbouw en waterbeheersing Directeur Stadsontwikkeling Jan Van Coillie Knokke-Heist in uitbouw projecten AGSO, openbaar domein, ruimtelijke ordening en wonen Stadsonderhoud gebouwenbeheer, wagenpark, reiniging, afvalbeheer en openbaar groen Directeur TUD Ivan Verbouw Vrije Tijd sport, cultuur, jeugd, toerisme, monumentenzorg, casino, musea en kunst Directeur Vrije Tijd Fons Theerens Leren en Onderwijs De Vonk, Het Anker, kunstacademie en flankerend onderwijs Directeur Interne Zaken Welzijn, zorg en opvang OCMW, gezinshulp, gezondheidspromotie, lokaal sociaal beleid en erediensten

10 KWALITEIT KLANTGERICHTHEID TOEKOMSTGERICHTHEID RESPECT VERANTWOORDELIJKHEID

11 Kwaliteit “Ik ben trots op mijn werk!”
= Zorgen voor een uitmuntende dienstverlening = Werken met zorg en aandacht = Werken met focus op het resultaat = Streven naar volledigheid en diversiteit in het aanbod = Werken via duidelijke en efficiënte procedures = Aandacht hebben voor netheid en veiligheid

12 Klantgerichtheid “Voor mij kom jij op de eerste plaats!”
= Betrokken zijn bij en toegankelijk zijn voor alle klanten = Instaan voor een open, vriendelijke en eenvoudige communicatie = Zich inleven in de klant en zijn verwachtingen ontdekken = Ruimte geven aan de klant voor het geven van inspraak en feedback = Zorgen dat de dienstverlening zoveel mogelijk afgestemd is op de eisen van al de klanten = Omgaan met je collega’s als interne klanten

13 Toekomstgerichtheid “Ik hou mijn blik vooruit!”
= Aandacht hebben voor groei en vernieuwing van de organisatie = Zorgen voor ontwikkeling en vorming van de medewerkers = Flexibel inspelen op de veranderingen in de omgeving = Bijdragen aan de dynamiek binnen het bestuur = Zich voorbereiden op wat op ons af komt

14 Respect “Mijn respect is gemeend!”
= Eerlijk en betrouwbaar werken = Iedereen gelijkwaardig behandelen = Rechtvaardige beslissingen nemen = Bijdragen aan een vriendelijke sfeer, met aandacht voor erkenning en waardering van elkaar = Zorgzaam omgaan met materiaal en aandacht hebben voor duurzaamheid = Naleven van reglementen en afspraken

15 Verantwoordelijkheid “Ik ga ervoor!”
= Samen met de burgers werken aan een aangename en leefbare omgeving = Zich trots voelen om te mogen bijdragen aan de missie van het bestuur = Zich behulpzaam opstellen naar alle klanten en medewerkers = Durven beslissingen nemen of tot acties overgaan binnen zijn eigen werkterrein = Instaan voor de gevolgen van de acties en deze evalueren wanneer de omstandigheden wijzigen = Willen goed doen

16 Diversiteit benadrukken

17 We kunnen ons personeelsbestand opsplitsen in :
Cijfers jan 2013 We kunnen ons personeelsbestand opsplitsen in : Vast gemeentepersoneel (460) - Brandweer (43 beroeps) - Onderwijs (31) - AGSO (16 statutair gedetacheerd) - Brandweer (32 vrijwilligers) - Onderwijs (… vergoed door ministerie) - AGSO (11 contractueel overgenomen & 3 werknemers AGSO) Tijdelijk seizoenpersoneel (50 zomermedewerkers, 121 redders, 59 monitors, 20 eerstehulpverleners)

18 Aantal personeelsleden
459 personeelsleden (incl. beroepsbrandweer) - 216 statutairen - 243 contractanten - 282 bedienden - 177 arbeiders

19 Tewerkstelling Vastbenoemden (=statutairen) versus contractuelen
Heel wat zaken gelijklopend vb. vergoedingen, verlof Grootste verschillen : Ziekteregeling Pensioenregeling Beëindiging tewerkstelling In totaliteit hebben we op 28/02/ % statutairen of vastbenoemden en 58% contractuelen

20 Tewerkstelling - Statutair
Proefperiode (of stage bij brandweer) - Duur proefperiode: 6 maanden (niveau E en D) 1 jaar (niveau C, B en A) (+ brandweer) Proeftijd kan éénmaal verlengd worden voor max. nog eens zelfde duur. Als geen gunstige evaluatie voor vaste benoeming Verlenging ook mogelijk voor behalen van opleidingen, getuigschriften of brevetten Benoeming in vast verband Mits gunstige eindevaluatie proeftijd of stage Evt mits behalen van speciale opleidingen of brevetten/getuigschriften Proeftijd ook na bevordering

21 Tewerkstelling – Contractueel - soorten
Contractuelen : Gewone contractuelen Contractuelen via bijzondere tewerkstellingsmaatregelen Gesco’s (gesubsidieerde contractuelen) Activa Startbanen Verschil met gewone contractuelen? Werkzoekenden -> sollicitatieverlof + korte opzegtermijn bij contract bepaalde tijd (7 dagen) Artikel zestiger Werkt bij Gemeentebestuur Heeft contract met OCMW

22 Tewerkstelling – contractueel - verlenging
Start is contract bepaalde tijd Verlenging (in dezelfde job)? Niet in geval van tijdelijke job Niet in geval van vervangingscontract Altijd mits gunstige evaluatie Nieuw contract terug voor bepaalde tijd Contract van onbepaalde tijd mogelijk vanaf dat men minstens twee jaar onafgebroken in dezelfde functie werkt Verlenging mits kleine onderbreking : Mogelijks enkele dagen uit dienst tussen 2 contracten in/ C4 / Inschrijving VDAB als werkzoekende Werkloosheidsuitkeringen : Bij vakbond Of (indien geen lid vakbond) bij Hulpkas, Brugge.

23 Loon - toelagen - extra voordelen
Salaris – Loopbaan Geldelijke anciënniteit – schaalanciënniteit Verplichte toelagen Onregelmatige prestaties Overuren Andere toelagen Reis- en verblijfskosten Sociale voordelen Hoe lees je je loonbriefje?

24 Salaris en loopbaan Wat is je ‘functionele loopbaan’?
Wat betekent dat begrip? Wat heeft dat te maken met mijn loon?

25 Eerst wat nuttige achtergrondkennis
Decretale graden A1-A3 || A || A5 B1-B3 || B4-B5 C1-C3 || C4-C5 D1-D3 || D4 of D4-D5 E1-E3

26 Wie zit er achter die letters en cijfers?
Decretale graden (gemeentesecretaris en financieel beheerder) A1-A3 (diensthoofd) || A4 (directeur) || A5 (directeur) B1-B3 (stafmedewerker of coördinator) || B4-B5 (adjunct-diensthoofd of beleidsmedewerker) C1-C3 (administratief of technisch medewerker of werkleider) || C4-C5 (coördinator) D1-D3 (technicus) || D4 (vakman-specialist) of D4-D5 (ploegbaas) E1-E3 (medewerker)

27 Diplomavoorwaarden Decretale graden  Universitair / HOLT
A1-A3 || A || A  Universitair / HOLT B1-B3 || B4-B  Graduaat / HOKT C1-C3 || C4-C  HSO D1-D3 || D4 of D4-D5  LSO voor D1-D3 / HSO voor D (of specifiek getuigschrift, bv rijbewijs) E1-E  geen diplomavoorwaarden BEVORDERING

28 Brandweer Aanvangsschaal ‘Brandweerman’
Of via aantal jaren dienst (anciënniteit) te bereiken PB1 = aanvangsstage tijdens de stage PB2 = Vanaf de vaste benoeming PB2bis = 9 jaar dienstanciënniteit + gunstige evaluatie + brevet van korporaal of 18 jaar dienstanciënniteit + gunstige evaluatie PB3 = 18 jaar dienstanciënniteit + gunstige evaluatie + brevet van sergeant of 100u door erkend provinciaal opleidingscentrum

29 Aanvangsschaal ‘Korporaal’
Of via anciënniteit te behalen PB2bis = 9 jaar dienstanciënniteit + gunstige evaluatie + brevet van korporaal of 18 jaar dienstanciënniteit + gunstige evaluatie PB3 = 18 jaar dienstanciënniteit + gunstige evaluatie + brevet van sergeant of 100u door erkend provinciaal opleidingscentrum

30 Aanvangsschaal ‘Sergeant’
Of via anciënniteit te behalen PB3 = 18 jaar dienstanciënniteit + gunstige evaluatie + brevet van sergeant of 100u door erkend provinciaal opleidingscentrum PB4 = 9 jaar anciënniteit gecumuleerd in PB2, PB2bis en PB3 + gunstige evaluatie PB5 = 18 jaar anciënniteit gecumuleerd in PB2, PB2bis, PB3 en PB4 + gunstige evaluatie

31 Aanvangsschaal ‘Sergeant-majoor’
= PB5 Enkel via een examen na een vacature Officieren = PBA1 = Onderluitenant = PBA2 = Luitenant = PBA3 = niet-burgerlijk ingenieur = PBA20 = burgerlijk ingenieur

32 Salaris en Functionele loopbaan
Je basisloon Volgens salarisschalen vastgelegd in de rechtspositieregeling Voor iedereen gelijk Afhankelijk van je functie Uitbetaling loon Statutaire personeelsleden : vooraf Contractuele personeelsleden : achteraf

33 de functionele loopbaan ≠ de hiërarchische loopbaan
Zie schema aan bord

34 Functionele loopbaan Functionele loopbaan = doorgroei naar hogere salarisschaal binnen je zelfde job Twee voorwaarden : Aantal jaren dienst (anciënniteit) (4 – 9 – 18 jaar) Gunstige evaluatie

35 Hiërarchische loopbaan
= Via bevorderingsexamens Enkel als vacante betrekking (open plaats) op personeelsformatie (aantal personeelsleden die door de hogere overheid mogen tewerkgesteld worden verspreid over het organogram) Voor statutairen én voor contractuelen Specifieke bevorderingsvoorwaarden per niveau Graad of niveauanciënniteit van ten minste 4 jaar  Bekendmaking via interne communicatiekanalen

36 Interne personeelsmobiliteit
= Heraanstelling van een personeelslid in een vacante betrekking van de personeelsformatie op hetzelfde niveau (graad). Bijv. adm mdw C1-3 financiën, naar adm mdw C1-3 communicatiedienst Bijv. techn. mdw D1-3 reinigingsdienst, naar techn. mdw D1-3 feesten Via interne vacature en selectieprocedure Voorwaarden : Ten minste 1 jaar anciënniteit in de betreffende graad Laatste evaluatie = gunstig

37 LOOPBAAN? 3. HIERARCHISCHE LOOPBAAN Via examen -> Bevordering 1. FUNCTIONELE LOOPBAAN Meer afwisseling, deelname aan werkgroep? Extra uitdagingen? Geen examen 2. INTERNE MOBILITEIT via selectiegesprek = Andere job met dezelfde graad Horizontaal = functie blijft gelijk = 1. Functionele loopbaan en toch méér loon of 2. via Interne mobiliteit Verticaal = naar hogere functie = 3. Hiërarchische loopbaan hoger loon en andere functie = steeds via examen

38 Geldelijke anciënniteit
Geldelijke anciënniteit = het aantal dienstjaren die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het salaris Deze dienstjaren bepalen mee het bedrag van je salaris, samen met nog andere factoren. Per salarisschaal : minimum jaarsalaris  maximum jaarsalaris Periodieke verhogingen (salaristrap) eerste per.verhoging na 1 jaar nadien tweejaarlijkse periodieke verhogingen Deeltijds personeel krijgt dezelfde verhogingen Samen met nog andere factoren?? ≠ Schaalanciënniteit

39 Wat telt mee voor de geldelijke anciënniteit?
Diensten geleverd bij andere overheid Diensten uit privé-sector of ervaring uit zelfstandige activiteiten (indien relevant) Bij knelpuntberoep : max. 15 jaar Andere functies : max. 6 jaar, tenzij anders bepaald in wervingsvoorwaarde Deeltijdse prestaties worden voltijds meegerekend (wel volle maanden)

40 Verplichte toelagen – haardgeld of standplaatstoelage
Soort toelage afhankelijk van gezinssituatie Hoogte toelage afhankelijk van de hoogte van je wedde!! Maandelijks Bedrag : +/- 96 euro/maand (HG) of +/- 48 euro/maand (ST) Wijzigingen gezinssituatie meld je best direct aan personeelsdienst! HG minimum +/- €48/maand ST minimum +/- €24/maand Vanaf een bepaalde wedde krijg je geen toelage meer = afhankelijk van de hoogte van je wedde (info Julie 21/1/2013)

41 Verplichte toelagen Vakantiegeld
Voor wie : iedereen die tijdens het vorige jaar hier gewerkt heeft Bedrag : 92% geïndexeerde brutoloon maand maart Uitbetaling : maand mei

42 Verplichte toelagen Eindejaarstoelage
Voor wie : iedereen die tijdens periode januari t/m september bij ons werkt Bedrag 2013 : -> vast bedrag : euro (bruto) -> + variabel bedrag van 2,5% van geïndexeerde brutoloon van de maand oktober Uitbetaling : maand december Opm: Verdere verhoging eindejaarstoelage ! 2010 – 2013: euro bruto voor iedereen/ jaar (-> 13° md) Eindejaarstoelage : Als men al uit dienst is vóór oktober, dan neemt men de wedde van de laatste maand in dienst. Als men in dienst komt na september, dan krijgt men dit jaar geen eindejaarspremie. Sectoraal akkoord : Vanaf 2008: euro bruto voor niveau E,D en C Vanaf 2009: euro bruto voor niveau B en A = Afhankelijk van je prestaties en van je arbeidsregime in de periode januari-september.

43 Onregelmatige prestaties – principes
Onregelmatige prestaties = prestaties BINNEN de uurregeling op onregelmatige tijdstippen (nachten, zaterdagen, zondagen en feestdagen) Opm: niet van toepassing op personeelsleden niveau A Voor het presteren van onregelmatige prestaties ontvangt het personeelslid altijd inhaalrust én een toeslag. - Inhaalrust: uur inhaalrust per uur gepresteerde onregelmatige prestatie (meestal verwerkt in rooster) - Toeslag: toeslag op uursalaris afhankelijk van het tijdstip van de onregelmatige prestatie Niet van toepassing op personeel van niv A?

44 Onregelmatige prestaties – toeslagen
Nachtprestaties : toeslag van 25% (= prestaties geleverd tussen 22u en 6u) Zaterdagprestaties: toeslag van 50% Zondagprestaties: toeslag van 100% Prestaties op feestdagen: toeslag van 100% Cumulatie van toeslag nachtprestaties met de overige toeslagen is mogelijk. Afronding: afronding naar het vorige volle uur indien minder dan dertig minuten, afronding naar het volgende volle uur indien meer dan dertig minuten Uitbetaling : einde van de maand volgend op de maand van de prestaties Voorbeeld : zondagprestaties van maart krijg je eind april uitbetaald

45 Overuren (bovenop je werkregeling)
Definitie : = uitzonderlijke prestaties, op verzoek van diensthoofd, bovenop “normale” arbeidstijd Principes : Presteren van overuren moet een uitzondering blijven (contingentenregeling) Recuperatie door inhaalverlof : uur om uur, moet binnen de 4 maanden opgenomen worden Uitbetaling Als geen recup mogelijk binnen de 4 maanden dan uitbetaling uursalaris + 25 % overloon. Als overuren tijdens nacht, weekend of feestdagen dan ook respectievelijke toeslagen Uitbetaling niet van toepassing voor personeel A-niveau Contingentenregeling – max 152 uren per persoon kunnen uitbetaald worden (indiv of via groepscontingent) Als in groepscontingent: er is geen onderlinge uitwisseling mogelijk, max van 152 uren blijft behouden. Uitbetaling pas om de 4 maand

46 Andere toelagen Toelage waarneming hogere functie - min. 30 kalenderdagen hogere functie waarnemen - toelage= verschil huidige salaris en salaris hogere functie Permanentietoelage - personeelslid moet zich buiten de normale diensturen thuis beschikbaar houden voor interventies (vroegere wachtdiensten) - toelage= 2,01 euro (x huidige index) voor elk uur permanentie Verstoringstoelage - personeelslid dat buiten zijn diensturen en buiten zijn permanentieplicht wordt opgeroepen voor een dringend werk: Toelage: 2x uurloon (= per oproep) Toelage opdrachthouderschap - personeelslid wordt belast met specifieke opdracht - toelage= toelage die personeelslid zou ontvangen voor waarneming van functie in naast hogere graad Index vanaf 1 ma : 1,5769 = 3,17 Verstoringstoelage: Het is alleen een beetje moeilijk om uit te leggen aan medewerkers wanneer men nu juist beroep kan doen op een verstoringstoelage en wanneer niet. Als je de voorbeelden van Julie ziet,  voel je wel aan waar het verschil ergens zit, maar ik vind dat toch moeilijk om uit te leggen aan de medewerkers.  Het zit duidelijk ergens in de aard van de functie, je weet al op voorhand dat er mogelijkheid is tot "verstoring", bijv. voor Herman kan verstoord worden voor elk alarm, Kevin, voor elke rioolbreuk, enz. En dat kan gelijk wanneer zijn.  Het is eigen aan de functie. Iemand vervangen in zijn rooster is inderdaad iets anders.  Ook al weet je het ook niet op voorhand en is het onverwachts en is het ook niet binnen je normale werkrooster. Kristof : Indien een verstoringstoelage wordt toegekend, wordt deze gewoonweg gecumuleerd met overuren voor de gewerkte tijd. Julie :Verstoringstoelagen worden momenteel toegekend aan de werkmannen die zout strooien in de winter, aan Herman die moest komen als het alarm van de Kunstacademie afgaat in het midden van de nacht, aan Kevin Baeckelandt die 's avonds laat moet gaan kijken naar een rioolbreuk enz de mannen van ict zitten in een permanentieteam dus daar hebben we de permanentietoelage, idem werkmannen waterbedrijf als er bij de zaalwachters sport/cultuur iemand ziek valt en er moet iemand anders opkomen dan doen ze dat idd met overuren, dat is daar zo de afspraak

47 Vervoerskosten Belangrijk verschil voor de uitbetaling: Verplaatsingen voor woon-werk verkeer ≠ Dienstverplaatsingen

48 Woon-werk verkeer Kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer worden terugbetaald én je kan hiervoor nu ook een fietsvergoeding ontvangen = NIEUW * Abonnement openbaar vervoer = SOCIAAL VOORDEEL * Fietsvergoeding: €0,15/km

49 Terugbetaling woon-werk verkeer
Formulier ‘abonnementskosten woon-werkverkeer’ invullen en laten ondertekenen door je diensthoofd. Samen met de originele vervoersbewijzen bezorgen aan de dienst financiën. Terugbetaling bij een eerstvolgende uitbetaling van het loon onder de code SA = sociaal abonnement Formulier Fietsvergoeding – 0,15 euro/km – geen dubbel gebruik met trein/bus- abonnement over hetzelfde traject.

50 Derde betalersysteem Vanaf 1/1/2013 in voege.
Je hoeft zelf niet meer het bedrag voor te schieten voor de betaling van je abonnementen voor woon-werkverkeer! Bij de dienst personeelszaken vraag je een formulier op waarbij je bij de NMBS of De Lijn je abonnement aanvraagt. De dienst maakt dan een attest voor je op. Dit attest (+ pasfoto voor NMBS) geef je af op het moment dat je je abonnement gaat aankopen. Indien je zeker bent dat je heel het jaar met de trein, tram of bus nar je werk zal komen is het voordeliger voor het bestuur om een abonnement van 12 maanden te nemen. Als je met pensioen gaat, of je bent voor een langere periode afwezig van het werk (bv. loopbaanonderbreking van 3 maanden), dan dien je het attest terug in bij de dienst personeelszaken. Meer info op de personeelsdienst te verkrijgen!

51 Derde betalerssysteem
Algemeen: Geldt niet voor afzonderlijke tickets!! De factuur wordt rechtstreeks naar het bestuur gestuurd. Niet voor jobstudenten en gesubs. onderwijzend personeel De toeslag voor reizen in 1ste klasse betaal je zelf

52 Welke abonnementen komen in aanmerking?
NMBS  Een trajecttreinkaart: een spoorabonnement met een welbepaald begin- en eindpunt van de reis, geldig voor een bepaalde periode. De railflex: een rittenkaart moeten worden opgebruikt binnen 15 opeenvolgende dagen. De Lijn  Buzzy Pazz, Omnipass en Omnipass 60+

53 Dienstreizen Dienstreis = verplaatsing/verblijf in opdracht van het bestuur (infosessies, vergaderingen, opleidingen,…) Kosten voor dienstreizen worden altijd terugbetaald (met het openbaar vervoer, eigen motorvoertuig en fiets), ook parkingkost. Bewijsjes bijhouden! 1ste klas? Toestemming secretaris of toeslag op 2de klasse zelf betalen. (Omnium verzekering mogelijk -> nummerplaat opgeven) €0,3389/km voor motorvoertuigen en €0,1729/km voor fiets -> bedragen wijzigen telkens op 1 juli! Normaal fietsvergoeding 15 cent per km Hieronder vind je de nieuwe bedragen die gelden vanaf 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014: -       Dienstverplaatsingen met eigen motorvoertuig: 0,3389 euro/kilometer -       Dienstverplaatsingen met eigen fiets: 0,1729 euro/kilometer 57 dienstvoertuigen (werkoverleg 4/2/2013) Ticket eerst zelf betalen en later wordt het terugbetaald Verhoging bedrag vanaf 1/7/2008 (met terugwerkende kracht) Wijziging km vergoeding telkens op 1/7/xxxx 0,3349 is vanaf 1/7/2012 tot 30/6/2013 Fietsvergoeding voor dienstverplaatsing: verhoging naar 0,20 euro was facultatief, ons bestuur is daar niet in meegegaan vandaar dat het nog altijd 0,15 euro is (info Julie 9/5/2011) Met ingang van 1 juli gelden volgende bedragen: 14/6/2012 : (ondanks wijziging in wetgeving blijven wij het bedrag van de RPR volgen voor de fietsvergoeding nl. 0,15) • Dienstverplaatsingen met een gemotoriseerd voertuig: 0,3349 euro per kilometer • Bij carpooling kan de kilometervergoeding voor de bestuurder verhoogd worden met 0,1675 euro per kilometer • Dienstverplaatsingen met de fiets: 0,1709 euro per kilometer "

54 Keycard & Railpas Keycard = 10 rittenkaart – maximum tot Brugge 2de klasse € 20, 1ste klasse € 30 Railpass = 10 rittenkaart 2de klasse € 76, 1ste klasse € 117 Te vragen via leidinggevende Afspraken voor stadhuis Knokke Je kan steeds terecht voor een railpas of keycard op de personeelsdienst bij Chris Naenen of Sabrina Rys Bedragen werden aangepast op 22/04/2010

55 Hoe terugbetaling kosten?
Formulier Aanvraag voor terugbetaling vergoeding voor dienstverplaatsingen bv. van 1 juli 2013 tot 30 juni 2014 Voor alle verplaatsingen en reiskosten: eigen wagen of openbaar vervoer,… Originele bewijsstukjes toevoegen Formulier Aanvraag voor terugbetaling vergoeding voor woon- werkverkeer met de fiets/ met openbaar vervoer Noodzakelijk : naam + handtekening van de leidinggevende = toestemming voor de verplaatsing = goedkeuring voor de uitbetaling

56 Waar indienen? Bij de dienst financiën, niet bij de dienst personeelszaken! Wanneer? Naar eigen keuze: Bv. per 3 maanden, per half jaar, of telkens na de verplaatsing Ten laatste in de maand januari van het volgend jaar indienen = grens

57 Sociale voordelen Maaltijdcheques Hospitalisatieverzekering
2e pensioenpijler (contractuelen) (Vergoeding kosten woon- werkverkeer) Maatschappelijke dienst

58 Maaltijdcheques WAT: Waarde van de cheque = 5 euro - bovenop je loon
- extraatje (noch belastingen noch RSZ) - maandelijks - uitwisselbaar in supermarkten / winkels / restaurants - 1 jaar geldig – opletten!! WIE: Praktisch iedereen behalve Het onderwijzend personeel Personeel dat hier minder dan 1 maand werkt Jobstudenten aftekenen speciale lijst voor ontvangst Tijd nodig voor berekening -> een maand wachten! ==> op eind van de maand ontvang je je cheques op je dienst (aantal is op basis van prestaties van vorige maand) 3,9 euro wordt betaald door het bestuur + 1,1 euro door het personeelslid (wordt verrekend op salaris)

59 Maaltijdcheques WANNEER RECHT OP MAALTIJDCHEQUES?
Dag waarop je werkt (incl. studiedag of opleiding) Compensatiedag (recup van overuren) Syndicaal verlof WANNEER GEEN RECHT? Verlofdag Feestdag Dag van klein verlet Dag van afwezigheid door ziekte of arbeidsongeval Dag met warme maaltijd betaald door bestuur (vorming) Deeltijdse tewerkstelling : verrekening van het aantal maaltijdcheques Ivm warme maaltijden vorming Zelf melden op prestatiestaten! Opm : bij bloedgifte geen maaltijdcheques!

60 Hospitalisatieverzekering
WAT : waarborgt een aanvullende terugbetaling van de overblijvende kosten van hospitalisatie of ernstige ziekte (je remgeld) – na tussenkomst van de mutualiteit (ziekenbond) Premie wordt betaald door het gemeentebestuur!

61 Hospitalisatieverzekering
Voor wie gratis? Wie in vast verband in dienst komt (ook al tijdens de proeftijd) Wie een contract heeft voor minimum 1 jaar door het bestuur toegelaten personeelsleden al dan niet gedetacheerd aan externe besturen Minimum ½ prestatie! Gratis aansluiting gezinsleden : Je echtgeno(o)t()e of wettelijk samenwonende partner (met aansluiting voor de leeftijd van 65 jaar). Kinderen die bij jou gedomicilieerd zijn én ten laste zijn Ook als proeftijd is 6 maanden heb je recht op hospitalisatieverzekering Voor wie niet gratis? Kinderen die nog bij je thuis wonen maar voor wie je geen kinderbijslag ontvangt Anderen die bij je inwonen (Kinderen die bij jou gedomicilieerd zijn, maar al werken, kunnen wel aansluiten, maar betalen zelf de premie.) Minimum ½ prestatie!! (Julie 21/1/2013) 12/1/2012 Peter ik heb het nog eens expliciet gevraagd bij Ethias en kinderen van personeelsleden kunnen enkel aangesloten worden als ze gedomicilieerd zijn bij het personeelslid, dus wij gaan Robrecht helaas niet kunnen aansluiten Vriendelijke groeten Julie Baeyen

62 Wie kan nog aansluiten? Steeds doorgeven!
Mandatarissen en hun gezinsleden Onderwijzend personeel en hun gezinsleden Personeelsleden van de politie zone (vroeger gedetacheerd gemeentepersoneel) en hun gezinsleden Steeds doorgeven! Wijzigingen in de gezinstoestand

63 Hospitalisatieverzekering
Op pensioen? Je blijft aangesloten (ongeacht de leeftijd) Je krijgt gratis de basispremie Je betaalt - de leeftijdstoeslag voor jezelf - de volledige premies voor je gezin

64 Hospitalisatieverzekering
Uit dienst? Verzekerd tot jaarlijkse vervaldatum (31 december), -> zelf instaan voor betalen resterend deel van de premie -> Informeer zelf de dienst personeelszaken Voor een individuele voortzetting, of het betalen van een bijkomende premie met oog op latere individuele voortzetting -> contacteer AXA rechtstreeks -> wel premieaanpassing (duurder) Kinderen uit huis : individuele voortzetting is mogelijk, wel premieaanpassing (duurder).

65 Wat is verzekerd? Hospitalisatie en opname in de dagkliniek Ambulante zorgen vóór en na de hospitalisatie Ambulante zorgen voor zware ziekten (31) Thuisbevalling en poliklinische bevalling en kraamhulp (ambulant = niet in de kliniek, thuis bv.) Vrijstelling (franchise) van €75/persoon/jaar wanneer je kiest voor een éénpersoonskamer. Vrijstelling = franchise = Ten laste van de verzekeringsnemer, de verzekeraar is in feite vrijgesteld van dit bedrag te betalen.

66 Hospitalisatieverzekering: Hoe aansluiten?
Aansluitingsformulier invullen - krijg je van de personeelsdienst bij contractondertekening - of zelf op te vragen (vb. bij uitbreiding gezin) Indienen bij de personeelsdienst! Is automatisch in orde. Je ontvangt geen bevestiging. Wanneer aansluiten? -> binnen de eerste drie maanden = geen wachttijd! -> zo niet, wachttijd (3 maanden of 12 maanden voor zwangerschap) Uitzondering : Heb je al een hospitalisatieverzekering ? Dan kan je aansluiten wanneer je wil en is er geen wachttijd.

67 Opname in het ziekenhuis – Wat doe je?
De ziekenhuisfactuur wordt rechtstreeks geregeld tussen de verzekeringsmaatschappij en het ziekenhuis. Je hoeft het bedrag dus niet voor te schieten! Indien mogelijk neem je op voorhand contact op met AXA – Zie je MEDI-ASSISTANCE-kaart (telefoonnummer en persoonlijke polisnummer) en je geeft je info door. Anders neem je zo snel mogelijk (binnen 30 dagen) telefonisch contact op of je doet je aangifte on-line.

68 Bel 078/ Of doe je aangifte on-line op

69 Toch zelf betaald? Hoe en wanneer krijg je je kosten terug?
Je belt naar AXA en het aangifteformulier word je toegestuurd. Je vraagt aan de dokter om zijn stukje van dat formulier in te vullen. Aangifteformulier en originele bewijzen van kosten indienen RECHTSTREEKS bij AXA. Houd steeds al je originele bewijzen bij : -> facturen ziekenhuis -> afrekening ziekenfonds -> apotheekkosten… Deze dia nog tonen?

70 2e pensioenpijler (contractuelen)
Sinds 1 januari 2010 : 2de pensioenpijler voor contractuelen = aanvullend pensioen (op wettelijk pensioen of 1ste pijler) Komt vrij wanneer je later op pensioen gaat 2010 : 1% van je bruto jaarloon Vanaf 2011 : 2% van je bruto jaarloon Info via jaarlijkse pensioenfiche Je wordt statutair of gaat uit dienst : Laten staan tot aan je pensioen Laten overplaatsen naar een ander pensioenfonds, of naar je eigen bank of pensioeninstelling 1ste pensioenpijler = wettelijk pensioen

71 Maatschappelijke dienst (Madipe)
Wie kan lid worden? wie in vast verband in dienst komt (statutairen) ook al tijdens proeftijd! contractuelen voor onbepaalde tijd Hoe lid worden? Personeelsdienst verwittigt je En bezorgt je een aansluitingsformulier Wie ook lid kan worden : personeelsleden met een aanstelling als TADD in het onderwijs (= onderwijzend personeel)

72 Maatschappelijke dienst (Madipe)
Wanneer lid worden? Aansluiten binnen de 3 maanden of wachttijd van 2 jaar !!! Als ouder dan 50 jaar : enige mogelijkheid : aansluiten binnen de 3 maanden Maandelijks lidgeld (= 0,30 % op belastbare maandwedde) Op pensioen? Je kan lid blijven!

73 Maatschappelijke dienst
Voordelen Wat krijg je? Tussenkomst in dokterskosten 60% van wat je zelf moet opleggen.(= persoonlijke tussenkomst, REM-geld) Zowel voor jou als voor je gezin. Huwelijkspremie of wettelijke samenkomst 251,11 EUR Plechtige-communie-premie of twaalfjarigen-premie 100,19 EUR Pensioenpremie 500,96 EUR Begrafenispremie Voor jezelf Voor je partner Voor kinderen ten laste 1001,92 EUR 100,19 EUR Tussenkomst in jeugdkampen voor kinderen van 7 tot 15 jaar 35,00 EUR/jaar Nieuwe bedragen sinds januari 2013

74 Wat doe je om de voordelen te verkrijgen ?
Dokterskosten? Je houdt je bewijzen bij : - afrekening van je ziekenfonds - facturen ziekenhuis… Je bezorgt ze aan de personeelsdienst Plechtige-communie-premie of twaalfjarigen-premie? De personeelsdienst verrekent dit automatisch Overige premies? Zelf aanvraag doen via formulier ‘Aanvraagformulier’ Op te vragen op het intranet, bij je chef of de personeelsdienst

75 Kinderbijslag en andere
Principe De kinderbijslag is een bijdrage aan de ouders in de kosten van opvoeding en onderhoud van de kinderen. Uitbetaling door kinderbijslagfonds van de man Uitbetaling aan de vrouw (afwijking mogelijk) Formulier aanvraag om kinderbijslag (Waterbedrijf : afzonderlijke aanvraag) Bedrag onafhankelijk van de gezinssituatie – of van wie de kinderen ten laste neemt!! (gevaagd op 4/3/2011 aan Martine Coudeville) Er wordt kinderbijslag betaald tot en met de maand waarin je 25 jaar wordt; Het bedrag dat wordt uitbetaald is afhankelijk van de aard van de inkomsten van je ouder(s) (werknemer, andersvalide, werkloos, gepensioneerd, alleenstaand, zelfstandige,...), van je persoonlijke situatie (andersvalide, wees, …) en van het aantal kinderen in je gezin en hun leeftijd.

76 Hoe moeten we ons loonbriefje lezen?

77 Jouw persoonlijke gegevens
Uitbetaling op de laatste werkdag! (info 19/01/2012) Index: 1,5769 i.p.v. 1,5460 vanaf 1 maart 2012

78 Netto bedrag? Wat gaat er uiteindelijk van je bruto loon af?
Je sociale bijdrage (RSZ) =“ inhouding bruto” Bedrijfsvoorheffing = “inhouding belastbaar” Bijdrage voor de maatschappelijke dienst = “Inhouding voorlopig netto” + kleine bijdrage per Maaltijdcheque

79 1. Sociale zekerheidsbijdrage (RSZ)
2. Bedrijfsvoorheffing 1 2 3 3. MC + Madipe = bijdrage maatschappelijke dienst

80 Inhouding voorlopig netto
Eigen bijdrage voor de maaltijdscheques bv. 18 cheques x 1,1 euro/cheque = 19,80 euro Eigen bijdrage voor de maatschappelijke dienst (= 0,30 % op belastbare maandwedde = WE + ST) )

81

82 Even pauzeren ? !! Parkingticket in te ruilen bij onthaal gelijkvloers

83 Verloven en afwezigheden
Jaarlijkse vakantiedagen Feestdagen Dienstvrijstellingen Bevallingsverlof- opvangverlof Omstandigheidverlof Verlof voor deeltijdse prestaties Verlof voor opdracht (politiek verlof en vakbondsverlof) Onbetaald verlof Loopbaanonderbreking Ziekteverlof Disponibiliteit

84 Werktijden Systeem met glijdende uren
Aanvang van de werkdag : tussen 8u en 9u Middagpauze : tussen 11u45 en 13u45 Beëindiging van de werkdag : tussen 16u en 18u Stadhuisdiensten TUD, Cultuur (tot staf), toerisme, waterbedrijf, stuk vrije tijd als je een halve dag werkt moet je het volgende principe volgen: een halve dag werken voormiddag => vanaf 8u tot 13u, je mag al stoppen om 11u45, werk je later dan 13u door dan zijn dit overuren een halve dag werken namiddag => je kan ten vroegste starten om 12u30 en doorwerken tot 18u, alles erna is overuren zo zitten de dagdelen in het captor systeem werk je een hele dag dan moet je een middagpauze nemen van minstens een halfuur tussen 11u45 en 13u45, dus een pauze van 11u45 tot 12u15 is geen probleem, ook een pauze van 13u15 tot 13u45 is geen probleem

85 Werktijden Vaste uurregeling Afwijkingen voor verschillende diensten
Werkmannen u u u Administratie afwijking principe Afwijkingen voor verschillende diensten Bibliotheek, Cultuurcentrum, Toerisme, Sportdienst, Waterbedrijf Reinigingsdienst Zie roosters arbeidsreglement!

86 Jaarlijkse vakantie Basisverlof:
= 30 vakantiedagen/jaar. Bovenop die 30 vakantiedagen komen er leeftijdsdagen bij (= bijkomende verlofdag op basis van leeftijd personeelslid) + 1 dag op 45 jaar + 1 dag op 50 jaar + 1 dag op 55 jaar + 1 dag op 60 jaar + 1 dag op 62 jaar Het aantal vakantiedagen wordt verrekend pro rata de effectieve prestaties van het personeelslid.

87 Jaarlijkse vakantie (2)
Opname vakantie-uren: Vakantiedagen worden omgezet in vakantie-uren. - opname in uren, halve of volle dagen - in principe 3 dagen vooraf aanvragen - 4 dagen verlofopname mogen niet worden geweigerd door diensthoofd in naam van dienstbelang Overdracht vakantiedagen naar een volgend jaar: - elk personeelslid mag max. 45 uren (basisverlof en dienstvrijstellingen) overdragen naar het volgende jaar - deze dagen/uren dienen te worden opgenomen voor eind februari. = 6 vakantiedagen aan 7,5 uur.

88 Jaarlijkse vakantie (3)
Verlof en ziekte: Ziekte vóór aanvang vakantiedag(en) => vakantie wordt opgeschort Ziekte tijdens een verlofperiode : => vakantie wordt niet opgeschort => uitzondering enkel voor statutairen : Bij ziekenhuisopname tijdens het verlof wordt de vakantie opgeschort, mits bewijs opname Is aangepast tegen de onthaalsessie van 5 oktober. Staat in RPR 244

89 14 Feestdagen 1 januari (di) 2 januari (woe) Paasmaandag (ma 1/4)
1 mei (woe) Hemelvaartsdag (don 9/5) Pinkstermaandag (20/5) 11 juli (don) 21 juli (zo) 15 augustus (don) 1 november (vrij) 2 november (zat) 11 november (ma) 25 december (woe) 26 december (don) 1 januari: Nieuwjaar (dinsdag) 2 januari: 2de nieuwjaarsdag (woensdag) Paasmaandag (maandag 1 april) 1 mei: Dag van de Arbeid (woensdag) Hemelvaartsdag (donderdag 9 mei) Pinkstermaandag (maandag 20 mei) 11 juli: Vlaamse feestdag (donderdag) 21 juli: Nationale feestdag (zondag) 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart (donderdag) 1 november: Allerheiligen (vrijdag) 2 november: Allerzielen (zaterdag) 11 november: Wapenstilstand (maandag) 25 december: Kerstmis (woensdag) 26 december: 2de kerstdag (donderdag) => Wie werkt op feestdag Effectief aantal gewerkte uren inhaalrust + toeslag feestdag

90 Feestdagen en compensatieverlof (CV)
Feestdagen die op zaterdag of zondag vallen worden gecompenseerd. Gemeenteraad beslist in zitting december jaar voordien. Voor 2013: 2 feestdagen die op zaterdag of zondag vallen 21 juli (Nationale feestdag) 2 nov (Allerzielen) => 2 dagen compensatieverlof vrij op te nemen => Geen verplichte brugdagen vastgelegd Opm.: Tijdelijke contracten : feestdag moet in je contractperiode zitten Opm.: Deeltijds : pro rata werkregime Pstorie 15 jan 2013 Compensatieverlof Als een feestdag samenvalt met een zaterdag of zondag, dan wordt deze gecompenseerd. In 2013 vallen 2 van de 14 feestdagen op een zaterdag of zondag: 21 juli: Nationale feestdag (zondag) 2 november: Allerzielen (zaterdag) Het bestuur besliste dat geen enkel van deze feestdagen wordt vastgelegd als verplichte brugdag elders in het jaar. Ze worden allemaal toegekend als vrij op te nemen compensatieverlof. Voor de deeltijdse werknemers wordt dit compensatieverlof pro rata hun werkregime verrekend. Het compensatieverlof wordt door de dienst personeelszaken op de verloffiche 2013 gezet. Voor de personeelsleden die in het tijdsregistratiesysteem werken, komen deze dagen onder saldo CV te staan. Personeelsleden die geen contract hebben voor gans 2013, krijgen het desbetreffende compensatieverlof pas toegekend indien hun arbeidsovereenkomst ook tijdens bovenstaande feestdagen doorloopt. De dienst personeelszaken geeft deze bijkomende uren in de loop van het jaar door aan de betrokken coördinator/diensthoofd.

91 Compensatieverlof voor deeltijdse personeelsleden
Als een feestdag valt op een volledige inactiviteitsdag, worden deze uren pro rata het arbeidsregime toegekend als compensatieverlof. 4/5de  6u05 3/4de  5u42 2/3de  5u04 1/2de  3u48 Gebeurt via de beheerders tijdsregistratie van de betrokken dienst Obv P-storie 1 dec 2012 Als een feestdag op een volledige inactiviteitsdag valt van een deeltijds personeelslid, dienen deze uren pro rata het arbeidsregime toegekend te worden in compensatieverlof. Kerstmis, 2de kerstdag, nieuwjaar en 2de nieuwjaarsdag zijn feestdagen die in de week vallen en dus bij sommige personeelsleden moeten worden gecompenseerd. Bij de pro rata verrekening komt je aan de volgende aantal uren die bij het saldo CV moeten worden toegekend: 4/5 => 6u05 ¾ => 5u42 2/3 => 5u04 ½ => 3u48 Omdat het arbeidsregime of de weekindeling van een deeltijds personeelslid in de loop van het jaar kan veranderen, kan de dienst personeelszaken deze uren niet in het begin van het jaar correct toekennen aan de deeltijdse personeelsleden. Het is de beheerder tijdsregistratie van de betrokken dienst die via cumulatieve acties compensatieverlof bij moet geven aan de betreffende deeltijdse personeelsleden. Let erop dat je het compensatieverlof voor 1 en 2 januari pas na ingeeft in de klokkaart! Bij personeelsleden die nog met de verloffiche werken moet dit daarop genoteerd worden door de leidinggevende.

92 Bijkomende dienstvrijstelling
6 dagen dienstvrijstelling (DV) per jaar Opm. : en zijn 2 dienstvrijstellingsdagen van de 6 die door het bestuur jaarlijks ofwel toegekend worden om vrij op te nemen, ofwel vastgelegd worden op de datum zelf. -> Voor 2013 blijven de diensten open op deze dagen en kan je de dienstvrijstelling vrij opnemen Vanaf 2009 (nieuwe RPR) : 6 dg (bedienden) en 3 dg (arbeiders) is met inbegrip van reglementaire feestdagen die niet meer in feestdagenlijst zitten Dienstvrijstellingsdagen 16 augustus en 15 november zijn dienstvrijstellingsdagen die aan het personeel kunnen worden toegekend als vrij op te nemen dienstvrijstellingsdagen of kunnen worden vastgelegd op de datum zelf. Sowieso maken ze deel uit van de 6 dienstvrijstellingsdagen die iedereen krijgt volgens onze rechtspositieregeling. Voor 2013 besliste het bestuur om beide dagen als vrij op te nemen dienstvrijstellingsdagen aan de personeelsleden toe te kennen. De diensten zijn dus geopend op zowel donderdag 15 augustus 2013 als op vrijdag 15 november 2013.

93 Tijdsregistratie & afwezigheden

94 Andere dienstvrijstellingen
1/ Dienstvrijstellingen kunnen bekomen worden in verschillende specifieke gevallen, zoals bijv. vrijwilliger Rode Kruis, examen bestuur, vrijwilliger brandweer, borstvoeding… = Afwezigheid personeelslid tijdens zijn diensturen = Gelijkgesteld met dienstactiviteit = Bezoldigd = Aanvragen aan diensthoofd! 2/ Sociaal verlof : 2 dagen dienstvrijstelling voor elk personeelslid voor een vereiste aanwezigheid thuis/hospitaal bij ziekte van een persoon die inwoont bij het personeelslid (mits doktersattest) = artikel 300 ev. RPR (bloedgifte = geschrapt, met ingang van 1 februari 2013)

95 Bloedgift GEEN dienstvrijstelling voor bloedgift vanaf 1 februari 2013
Idem voor donatie bloedplaatjes of plasma Is in principe altijd mogelijk buiten de werkuren We meldden jullie reeds eerder dat de Vlaamse Regering in een nieuw rechtspositieregelingsbesluit de dag dienstvrijstelling voor bloedgift afschaft. De nieuwe regeling bepaalt dat voor elke bloedgift slechts dienstvrijstelling kan bekomen worden voor de benodigde duur van de bloedgift en het traject heen- en terug van het transfusiecentrum. Deze regeling, die eveneens geldt voor donatie van bloedplaatjes of plasma, wordt door de Vlaamse Regering beperkt tot maximum 10 keer per jaar. Ook hier is een attest noodzakelijk. Doch, aangezien het in principe altijd mogelijk is om buiten de werkuren bloed, bloedplaatjes of plasma te geven, zal er in de praktijk geen dienstvrijstelling meer gegeven worden voor bloedgift. In een eerder bericht meldden we jullie dat deze nieuwe regeling zou ingaan vanaf 1 april 2013, maar doordat het rechtspositieregelingsbesluit nog in december 2012 in het Belgisch Staatsblad verscheen, gaat de nieuwe regeling al in vanaf 1 februari 2013! Dus: Bloedgiften tot en met 31 januari 2013 geven nog recht op één dag dienstvrijstelling, die kan genomen worden van 7 dagen voor tot 7 dagen na de bloedgift. Bloedgiften vanaf 1 februari 2013 kunnen perfect buiten de werkuren plaatsvinden en geven geen aanleiding meer tot dienstvrijstelling.

96 Omstandigheidsverlof
=“klein verlet” of “kort verzuim” (geboorte, overlijden, huwelijk, plechtige communie,…) zelfde regels voor statutair als contractueel personeel gelijkgesteld met dienstactiviteit wordt bezoldigd formulier afwezigheid + bewijsdocument

97 Onbetaald verlof - gunstmaatregel
- duur: 1) 20 werkdagen/kalenderjaar (opnemen halve of volle dagen, moet niet aaneensluitend) 2) 2 jaar gedurende de hele loopbaan (opnemen in min. periodes 1 maand) onbezoldigd contractueel personeelslid in onbetaald verlof = schorsing AOK aanvraag: voor 1): min. 3 dagen vooraf aan secretaris voor 2) min. 1 maand vooraf aan secretaris

98 Verlof voor opdracht Enkel voor statutair personeel
Opdracht = o.a. functie uitoefenen op kabinet minister, functie bij politieke partij, externe opdracht aangeboden door regering, functie bij autonoom overheidsbedrijf Gunstmaatregel: aangevraagd worden bij secretaris Niet bezoldigd SPECIFIEK Politiek verlof (=als verkozene ) Vakbondsverlof (= als vakbondsafgevaardigde )  Dienstvrijstelling om : - vergaderingen bij te wonen - taken uit te voeren die met deze functie te maken hebben

99 Bevallingsverlof - Opvangverlof
Bevallingsverlof - bepalingen van de arbeidswet zijn van toepassing - statutaire personeelsleden behouden hun wedde - onderzoeken tijdens de diensturen mogen, indien deze niet kunnen plaatsvinden buiten de arbeidsuren - duur verlof: 15 weken (min 1 week – max. 6 weken voorafgaand aan bevalling, resterende duur wordt opgenomen na bevalling) Opvangverlof - bij adoptie of pleegvoogdij - max. 6 weken bij kindje < 3 jaar, anders max. 4 weken - statutaire personeelsleden behouden hun wedde Art 246 RPR ev Kwam vroeger niet aan bod in onthaalsessies- weglaten?

100 Loopbaanonderbreking
1.Algemeen stelsel: - min. 3 maanden – max. 1 jaar - verlengingen tot max. 6 jaar - verminderingen 1/5, ¼, 1/3 en ½ of volledige onderbreking - Loopbaanonderbreking voor A-niveau is een gunst (geen recht) 2. Palliatief verlof: - min. 1 maand - verlenging met 1 maand - vermindering 1/5 of ½ of volledige onderbreking 3. Ouderschapsverlof: - vermindering 1/5: min. 5maanden – max. 15 maanden - vermindering ½:min. 2 maanden – max. 6 maanden - volledige onderbreking: min. 1 maand – max. 3 maanden - opnemen binnen de 12 jaar na geboorte kindje of binnen de 12 jaar na adoptie Ivm ouderschapsverlof (23/7/2012) Betaling van de onderbrekingsuitkeringen Voor de 4de maand volledig ouderschapsverlof, de 7de en 8ste maand 1/2-tijds ouderschapsverlof en de 16de tot de 20ste maand 1/5-tijds ouderschapsverlof kunnen enkel onderbrekingsuitkeringen worden betaald indien het kind waarvoor deze periode wordt gevraagd, geboren of geadopteerd is vanaf Indien het betrokken kind geboren of geadopteerd is vóór , worden de 4de maand volledig ouderschapsverlof, de 7de en 8ste maand 1/2-tijds ouderschapsverlof of de 16de tot de 20ste maand 1/5-tijds ouderschapsverlof toegekend zonder onderbrekingsuitkeringen. Precisering De 4de maand volledig ouderschapsverlof of het gelijkwaardige 1/2-tijdse of 1/5-tijdse stelsel moeten letterlijk worden opgevat. Op de maximumduur voorzien voor elk kind dat aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet, gaat het dus om de laatste maand volledig ouderschapsverlof of de laatste 2 maanden 1/2-tijds ouderschapsverlof of de laatste 5 maanden 1/5-tijds ouderschapsverlof. Dat betekent dat u, indien u de 4de maand volledig ouderschapsverlof, de 7de en 8ste maand 1/2-tijds ouderschapsverlof of de 16de tot de 20ste maand 1/5-tijds ouderschapsverlof aanvraagt voor een kind dat geboren werd vóór , geen uitkeringen zult ontvangen van de RVA, ongeacht of u voor het betrokken kind al dan niet uitkeringen hebt ontvangen voor de vorige periodes ouderschapsverlof.

101 Loopbaanonderbreking (2)
4. Bijstand en verzorging ziek gezins- of familielid: - Vermindering 1/5, ½ of volledige onderbreking min. 1 maand – max. 3 maanden, verleningen mogelijk max. 24 voor verzorging kinderen < 16 jaar door alleenstaand personeelslid

102 Verlof deeltijdse prestaties
Is een recht voor: - personeelsleden van min. 50 jaar - personeelsleden die min. 2 kinderen ten laste hebben jonger dan 15 jaar Voor andere personeelsleden is dit verlof een gunst. Ook voor personeel niveau A (zelfde voorwaarden LO) Mogelijke verminderingen: 1/5, ¼, 1/3 en ½ Duurtijd: Min. 3 maanden – max. 24 maanden Verlengingen:

103 Verlof deeltijdse prestaties (2)
Aanvraag: aan secretaris min. 1 maand voor begin akkoord werkregeling diensthoofd - dit verlof wordt niet bezoldigd. - van toepassing op zowel statutair als contractueel personeel. Voor meer info : Evelien De Jaeger (3157) Wet van 10 april 1995, wordt jaarlijks of tweejaarlijks uitvoerbaar verklaard door een KB : Vrijw. 4 dg werkweek & halftijdse vervroegde uittreding is iets wat per jaar of per twee jaar opnieuw goedgekeurd moet worden. 4- dagen : 1 dag vrijaf nemen (geen twee halve dagen!) = vanaf 1 jan 2011 weggevallen!!

104 Ziekteverlof Ziekte van halve of één dag: - geen geneeskundig getuigschrift - dienst verwittigen voor 9u30/14u, - niet tijdig verwittigen = onwettig afwezig - controle mogelijk Ziekte van meer dan één dag: - geneeskundig getuigschrift verplicht - dienst verwittigen idem - controle mogelijk - bij verlenging van ziekte : nieuw ziektebriefje indienen Ziektecontroles: externe firma doet controleonderzoeken bij het niet ingaan op een uitnodiging van de controlearts =>sanctie: dag onwettige afwezigheid Formulier keuze arts invullen!

105 Ziekte en loon Statutaire personeelsleden: - Bij benoeming: saldo 63 ziektedagen voor 3 jaar Daarna + max. 21dagen/jaar Bij ziekte: vermindering ziektekrediet / loon wordt doorbetaald - Indien ziektekrediet opgebruikt => disponibiliteit Wachtwedde tijdens periodes van ziekteverlof zonder ziektekrediet = 60% van laatste activiteitssalaris Contractuele personeelsleden: Eerste maand (bedienden)/eerste 14 dagen (arbeiders) gewaarborgd loon betaald door bestuur Langere afwezigheid wegens ziekte: => aangifte mutualiteit => ziekte-uitkering Tijdens 1st maand tewerkstelling: geen gewaarborgd loon => aangifte mutualiteit => ziekte-uitkering Voor niet vastbenoemden : verwittig ziekenfonds Binnen de 2 dagen ziekte Alleen als je tenminste 2 weken (arbeider) ziek bent of 1 maand (bediende) ziek bent Via formulier ‘vertrouwelijk’ Als minder dan 1 maand in dienst : altijd aangifte !

106 Arbeidsongevallen Wat is een arbeidsongeval?
Een ongeval met lichamelijk letsel op het werk op weg van huis naar het werk op weg van het werk naar huis !! én aanvaard door Ethias

107 Wat te doen bij een arbeidsongeval?
Altijd aangifte doen ! Bij Ann Rabaey de Interne Dienst voor Preventie, Bescherming en Welzijn op het werk (IDPBW) Tel : 050/ (of 3240) Gsm : Voor niet vastbenoemden : ook aangifte bij ziekenfonds Plakbriefje ziekenfonds indienen bij personeelsdienst

108 De aangifte Liefst jij zelf, zo snel mogelijk; indien niet mogelijk : familie, chef, collega’s Aangifte liefst vóórdat je naar de dokter gaat Formulieren laten invullen door de dokter en daarna zo snel mogelijk indienen bij de personeelsdienst Afwezig? -> doktersbriefje indienen bij je directe chef -> je loon wordt doorbetaald Alle bewijzen van kosten indienen bij personeelsdienst voor terugbetaling : - allerhande dokterskosten - apotheekkosten - reiskosten naar de dokter - hospitalisatiekosten Opname in het ziekenhuis – tarief gemeenschappelijke kamer Breng mee : Identiteitskaart Bankrekeningnummer Indien getuigen : naam en adres

109 Deontologische code E-policy Middelenbeleid (arbeidsreglement)
Diverse Deontologische code E-policy Middelenbeleid (arbeidsreglement)

110 DEONTOLOGISCHE CODE D

111 VRAGEN….. Hoe zit dat nu weer met dienstverplaatsingen? Wanneer mag ik met een dienstvoertuig rijden? Waar mag ik roken? Hoe weet ik of mijn bijberoep kan of niet kan? Wanneer krijg ik overuren of bijzondere prestaties toegekend? Mag ik geschenken van burgers of externe leveranciers aanvaarden? Mag ik collega’s trakteren op een glaasje voor m’n verjaardag? Wat mag ik aan een journalist vertellen? Mag ik uitkomen voor mijn politieke voorkeur? Kan ik een opdracht van mijn leidinggevende zomaar weigeren? Wanneer overschrijd ik de lijn van ontoelaatbaar gedrag en wanneer niet? Waar kan ik terecht? Wie kan mij helpen? Wie kan ik in vertrouwen nemen?

112 DEONTOLOGISCHE CODE WAT?? Het is een document VOOR het personeel
LUCHTIG WAT?? HUMOR Het is een document VOOR het personeel Het tracht duidelijkheid te scheppen in al die complexe toestanden. = een leidraad, een hulpmiddel, een terugvalbasis. EENVOUDIGE TAAL DUIDELIJK

113 DEONTOLOGISCH ABC Actieve inzet Belangeloosheid Correctheid Bijberoep?
Discretie Geschenken Integriteit Klantvriendelijkheid Loyaal zijn Onpartijdigheid Samenwerken Spreekrecht en spreekplicht Veiligheid Verantwoordelijkheid Vorming en persoonlijke ontwikkeling Welzijn Zorgzame medewerker Bijberoep?

114 Hoe weet ik of ik juist handel?
Test jezelf! JA of NEE  Zou je het achteraf durven om aan al jouw collega’s te vertellen wat je gedaan hebt?  Zou je fier zijn als jouw verhaal op de eerste bladzijde van de krant komt te staan? Leidt het ontvangen van een klein geschenk tot een voorkeursbehandeling?  Twijfel je of het geschenk dat men je aanbiedt wel te aanvaarden is? Twijfel je of jouw gedrag/handelen wel OK is?

115 CONTACTPERSONEN Intern Ann Rabaey
preventie-adviseur en vertrouwenspersoon voor het personeel 050/ of 0475/ Katelijne Vanbesien intern opleider deontologie en auteur van deze deontologische code 050/ Kristof Schotsmans diensthoofd personeelszaken en auteur van deze deontologische code 050/ of 0497/ Fanny Van de Genachte adjunct-diensthoofd personeelszaken en auteur van deze deontologische code 050/ Miet Gobert gemeentesecretaris wd. 050/ of 0474/ Chris Naenen vormingscoördinator en auteur van deze deontologische code 050/ Extern Dr. An Vanhooren preventieadviseur psychosociale aspecten idewe, onze externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Tel. 051/

116 ! E-policy ! Middelenbeleid

117 E-policy - Richtlijnen
Login en paswoord = strikt persoonlijk en eigen verantwoordelijkheid – bescherm je PC! Geen standpunten innemen namens bestuur tenzij toelating college Enkel gebruiken voor job (audio/video/reisinfo,…) Nooit software of bestanden installeren zonder toelating ICT !! Hacking, virus, wormen, spam, kettingmails, enz verboden ! ZIE ARBEIDSREGLEMENT 117

118 Nooit het antivirusprogramma uitschakelen
Altijd CONTROLE MOGELIJK door ICT!! Nooit het antivirusprogramma uitschakelen Gebruik enkel betrouwbare websites Geen berichten met ongeoorloofde inhoud (vb. discriminatie, pornografie,…) noch stalking Meer weten -> Volg onze interne opleiding! 118

119 Middelenbeleid Alcohol- en drugs op het werk kan NIET
Preventief beleid: VROEGTIJDIG INGRIJPEN Procedures voor wie zich er niet aan houdt ROOKVERBOD op de werkplek

120 Personeel & ontwikkeling
Vorming Personeelsbegeleiding Hiërarchische loopbaan Interne personeelsmobiliteit

121 Het gemeentebestuur van Knokke-Heist stimuleert je om levenslang te leren en te groeien!

122 Levenslang leren “Groeien” kan ook zijn = op je stek blijven, en
je kennis verdiepen en verbreden binnen je huidige taak Langzaam meer verantwoordelijkheden opnemen Nieuwe uitdagingen aangaan = Jezelf steeds beter in je job voelen = Zorgen voor werkgoesting!!

123 VORMING : UITGANGSPUNTEN
biedt kansen voor iedereen nuttig toepassen van vorming delen van je kennis goede werking dienst Voor onze leidinggevenden : jouw rol hierbij?

124 STEUNMOGELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR
Vormingskosten = àlle directe kosten uit deelname aan vorming (deelnamekosten, reiskosten) = ook voor de brandweer Vormingsverlof = dienstvrijstelling = werken (binnen diensturen) = compensatieverlof (buiten diensturen) = Anders voor de brandweer -> volgende slide

125 Vorming bij de brandweer
Het beroepsbrandweerpersoneel krijgt geen dienstvrijstelling voor deelname aan vorming. Voor deelname aan vorming die valt binnen de stamtijden, dient verlof ingediend. Na deelname aan de vormingsactiviteit wordt compensatieverlof toegekend. (niet voor vrijwilligers)

126 Brevet van hulpverlener – ambulancier, noodzakelijk voor iedere brandweerman voor de dienst 100
Jaarlijks 24 u ‘Recyclage’ -> maximum 12u/jaar tellen mee om aan de 100 u vormingsuren te geraken a) de behaalde vormingsuren worden begrensd tot maximum de helft (50 vormingsuren) voor vorming die kadert binnen de discipline Ambulancedienst en tot maximum de helft (50 vormingsuren) voor vorming die kadert binnen de discipline Brandweerdienst b) een x-percentage functionaliteit is van toepassing

127 Attesten/ getuigschriften
Brevetten/attesten van de brandweerschool nodig om de gevolgde uren te bewijzen -> bijhouden in de kazerne! Voor de anderen: zelf bewaren, nodig voor eventuele nieuwe functie?

128 Opleidingen– centraal of decentraal
Decentrale opleidingen = opleidingen die dienst-specifiek zijn = te laste van de diensten zelf! = aangevraagd door de diensten, eventueel met ondersteuning door de personeelsdienst = verplicht of facultatief Centraal aangeboden opleidingen = opleidingen die georganiseerd en aangeboden worden door de personeelsdienst voor 4 personeelsgroepen = dienstoverschrijdend! = verplicht of facultatief = ten laste van de personeelsdienst!

129 Vorming voor nieuwe medewerkers en andere geïnteresseerden
Mogelijke vorming – aanbod? Trajecten bepaald voor adm. medewerkers, voor techn. medewerkers, ploegbazen/werkleiders en kaderleden (verplicht en volgens eigen keuze) Info over opleidingen die we doorsturen naar de diensten (brochures, mails, enz. ) Op eigen initiatief (zelf info bezorgen aan ons) Uitnodiging via personeelszaken (mail naar leidinggevende, P-storie/ brochure)

130 Vorming op eigen initiatief Hoe vraag je dit aan? Wie keurt goed?
Via geautomatiseerde Workflow Vorming (intranet) (via mentorschap) Tips : Overleg eerst je keuze met je chef Geef dan zo snel mogelijk je aanvraag in de workflow in! Of vraag het aan je chef. Verdere uitleg op terugkomsessie Niet duidelijk? Bel of mail ons: Chris of Sabrina

131 STERREN OP DE WERK-VLOER
PERSONEELSBEGELEIDING Omdat investeren in mensen de moeite loont! Personeel kost veel geld Werving kost veel geld Inwerking kost veel geld Ziekteverzuim kost veel geld Om snel ingewerkt te geraken Om je tevreden en gemotiveerd in je job te houden! Om verder te groeien in je job en in de organisatie

132 Wie zorgt voor jouw begeleiding?
Je directe chef!! Naast wat  extrawerk betekent het ook de leidinggevenden ( de loopcoaches ) een  ondersteuning  bij het opvolgen van hun medewerkers. Opm. : De evaluaties dienen ook door de tweede beoordelaar goedgekeurd te worden!

133 Voor de brandweer Tijdens de stage: evaluatiecommissie:
Eerste 6 md : dagdienst : 1ste Lgde Jean-Claude Vantorre en Norbert Vanhoutte (na pensioen : Chris Van Maldeghem) Nadien : in ploegendienst : ook ploegoversten van beide ploegen doen insteek in de evaluatie Na de stage : evaluatiecommissie 1ste beoordelaar : ploegoverste en adjuncten 2de beoordelaar : Jean-Claude Vantorre en Chris Van Maldeghem)

134 Begeleiding is afgestemd op jouw concrete situatie
Diverse situaties : Mentorschap (5md) Proef- of stageperiode met oog op vaste benoeming (6md of 1 jaar) Tijdelijk contract (duur van het contract) Periodieke begeleidingscyclus (2 jaar) Verbetertraject (6md) (na ongunstige eval.)

135 MENTORSCHAP Het mentorschap Voor alle nieuwe personeelsleden :
Standaardtraject : als contract min 5 md of meer Beperkt mentorschap : bij kortere tewerkstelling Begeleidingstraject van 5 maanden : 1 md : opvolgingsgesprek 3 md : opvolgingsgesprek Aan 5 maand : proefevaluatie Directe chef is je mentor Draaiboek bijhouden !!! Luik 1: na 1 week indienen bij personeelszaken (ev. via interne post) Luik 2 : na 1 md indienen bij personeelszaken Einde = Feedbackgesprek met personeelszaken Luik 3 draaiboek indienen MENTORSCHAP

136

137 Na het mentorschap : wanneer 1ste echte evaluatie?
Minimum 1 maand voor einde van : Elk tijdelijk contract De proefperiode Eenmaal in vast verband werkzaam: telkens om de 2 jaar = art 57 RPR Uitzondering als contract korten dan 9 maanden en geen verlenging voorzien, kan de evaluatie uiterlijk binnen de 2 maanden na het einde van het contract opgemaakt worden.

138 We zouden zo kunnen evalueren …

139 In 3 stappen een ster op de werkvloer… … om onze burgers optimaal te helpen

140 … voor de kaderleden iets uitgebreider …
Plannings- gesprek 360°feedback

141 KADERLEDEN NIET-KADERLEDEN Directeurs Afdelingshoofden Diensthoofden
Adjunct-diensthoofden Stafmedewerkers Coördinatoren (= Vanaf C4-niveau) NIET-KADERLEDEN Personeel E-, D- en C1-3 niveau Evaluatiesysteem brandweerpersoneel heeft ook nog eigen kenmerken. Weet iedereen in welke categorie hij valt? Opm : Beroeps brandweerpersoneel = aparte groep

142 Voor de brandweer Tijdens de stage Eenmaal vast benoemd
Proefevaluatie mentorschap Eindevaluatie Eenmaal vast benoemd Elk jaar 1 functioneringsgesprek Om de 2 jaar een periodieke evaluatie (Huidige cyclus = ) Bij bevordering : potentieel beoordeling (adviserend)

143 Elke medewerker vraagt een unieke aanpak!
Persoonlijk actieplan als basis Veel begeleiding nodig of zelfstandig? Nieuw of al jaren ervaring? Duidelijke afspraken – Weet wat van hem verwacht wordt – Weet wat hij verder kan ontwikkelen – Weet waarop hij beoordeeld zal worden (Functiebeschrijving als insteek)

144 Persoonlijk actieplan
TWEE LUIKEN WAT? HOE? = Welke taken te vervullen = Welke resultaten te halen = Welke vaardigheid, kennis, kunde, houding of attitude is belangrijk. Voorbeeld prestatiedoelstelling : jaarlijks beleidsplan klaar eind januari Voorbeeld ontwikkelingsdoelstelling :efficienter gebruik van tijd; aanleren time-management vaardigheden Welke begeleiding de medewerker nodig heeft : de context of werkomstandigheden kunnen wijzigen of moeten gewijzigd worden opdat de medewerker optimaal of optimaler zou kunnen functioneren; vorming kan één van de middelen zijn om competentie verder te ontwikkelen Kenmerken van persoonlijk actieplan : 1/ smart; 2 /belangrijk is dat het ‘persoonlijk’ is : op het lijf of de functie van de betrokkene geschreven; 3/ en het is een ‘actieplan’, dus veronderstelt actie, en deze actie zal opgevolgd worden TAAKAFSPRAKEN COMPETENTIES

145 Persoonlijk actieplan : Stap 1 : taakafspraken (WAT)

146 Persoonlijk actieplan : Stap 2 : competenties (HOE)
Competentie = kennis, vaardigheden of attitudes die nodig zijn om succesvol te zijn in je functioneren (huidig of toekomstig). Herkenbaar, waarneembaar bij een medewerker (we zien succesvol gedrag) Meetbaar en beoordeelbaar In meer of mindere mate te ontwikkelen door opleiding en coaching

147 Algemene kerncompetenties
Kaderleden Niet-kaderleden Adviseren en beleidsmatig werken Omgevingsgericht handelen en netwerken Samenwerken en organisatiebetrokkenheid Communiceren en luisterbereid zijn Overtuigen Flexibel zijn Zichzelf ontwikkelen Kwaliteitsvol werken Zelfstandig werken Samenwerken Klantvriendelijk handelen Zichzelf ontwikkelen

148 Kaderleden : 3 personeelscategorieën

149 Niet-kaderleden : 6 personeelscategorieën

150 Beoordelingscriteria brandweer
Prestatiepeil Kwaliteit van het werk Beroepskennis Initiatief Verantwoordelijkheidszin Motivatie Houding tgo collega’s Houding tgo het publiek Houding tgo de hiërarchie Leiderschap (enkel voor leidinggevenden) + resultaatsgebieden uit de functiebeschrijving

151 Berekeningsprincipes brandweer

152 Communicatie P-storie (nieuwsbrief via mail) Intranet (personeelsinfo)
Vanuit de dienst personeelszaken : P-storie (nieuwsbrief via mail) Intranet (personeelsinfo) Infosessies … Vanuit de dienst communicatie : BREED 14 (personeelsblad) KH Vandaag (nieuwsbrief via mail - adres doorgeven aan Elke nieuwe medewerker PC gebruiker krijgt automatisch de eerstvolgende P-storie 17/4/2013 Beste Fanny en Chris, Interessant om ook te vermelden bij het onthaal van de nieuwe medewerkers. Omdat ICT om technische redenen het onmogelijk maakt om vanop de pc op het werk je abonnee te maken op onze KH Vandaag, kunnen nieuwe medewerkers dit alleen doen vanop hun pc thuis door te surfen naar en rechts onderaan te klikken op "nieuwsbrief". Ze kunnen ook hun adres doormailen naar Claus plaatst dit adres dan rechtstreeks in onze database. Jan De Groote Dat kan het werkadres zijn als je dit wilt lezen op het werk maar dat kunnen ook privé-adressen zijn als je het thuis wilt lezen....

153 Bijlagen onthaalbrochure
Rookbeleid Preventie geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag Vormingsaanbod Brochure personeelsbegeleiding (STARS)

154 Bij wie kan je verder nog terecht?
Je leidinggevende De steunpunten personeelszaken/dienst Vertrouwenspersoon (Ann Rabaey)

155 Samen sterk in personeelswerk
Directeur interne zaken : Patrik Bouillon Diensthoofd personeelszaken : Kristof Schotsmans Team werving en bevordering : - An Uyttenhove - Inge Gheleyns - Tracy Vlietinck Team loonsadministratie : - Julie Baeyen - Martine Coudeville - Marleen Beyne Samen sterk in personeelswerk Team personeelsontwikkeling : - Fanny Van de Genachte - Chris Naenen - Sabrina Rys Team personeelsadministratie : - Martine Rotsaert - Evelien Dejaeger - Isabelle Boudens Foto’s

156 Bedankt voor jullie aandacht en succes !


Download ppt "Onthaalsessie nieuwe medewerkers"

Verwante presentaties


Ads door Google