De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Onthaalsessie nieuwe medewerkers 2 Inhoud onthaalsessie Een eerste kennismaking met het gemeentebestuur Voorstelling aan het college Eedaflegging Het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Onthaalsessie nieuwe medewerkers 2 Inhoud onthaalsessie Een eerste kennismaking met het gemeentebestuur Voorstelling aan het college Eedaflegging Het."— Transcript van de presentatie:

1

2 1 Onthaalsessie nieuwe medewerkers

3 2 Inhoud onthaalsessie Een eerste kennismaking met het gemeentebestuur Voorstelling aan het college Eedaflegging Het wegwijs maken in bepaalde rechten en plichten Vragen n.a.v. de indiensttreding beantwoorden

4 3 Even voorstellen: Wie leidt de gemeente?

5 4 De gemeenteraad

6 5 College van burgemeester en schepenen

7 6 Verkiezingen Om de zes jaar Gemeenteraad 31 raadsleden/maandelijks Burgemeester = voorzitter GR 7 Schepenen& College 9 leden/wekelijks Meerderheid en oppositie partijen Meerderheid partijen OCMW-raad 12 raadsleden/maandelijks Voorzitter OCMW = 8 ste schepen

8 7 ONZE MISSIE “In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van haar bewoners en bezoekers aangenaam leven in een veilige en nette omgeving, met aandacht voor ecologisch-economisch evenwicht.” “Knokke-Heist wil dé kwaliteitsvolle, unieke en innovatieve badplaats blijven, met alle voordelen van een grootstad maar zonder de nadelen.” ONZE VISIE

9 8 11 BELEIDSDOMEINEN Meerjarenplan 2014-2019 (*) Strategische nota + Financiële nota MISSIE OPERATIONELE JAARPROGRAMMA’S NIVEAU DIENST NIVEAU MEDEWERKER BUDGET=BN+FN Persoonlijk Actieplan BN+FN 2014 BN+FN 2015 BN+FN 2016 BN+FN 2017 BN+FN 2018 BN+FN 2019 PAplan 2013-2014 Opmaak & opvolging & bijsturing PAplan 2015-2016 Opmaak & opvolging & bijsturing PAplan 2017-2018 Opmaak & opvolging & bijsturing MISSIE  MEERJARENPLAN  PERSOONLIJK ACTIEPLAN (BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS - BBC) (*) wordt in 2013 voorbereid BN+FN 2013

10 11 Beleidsdomeinen BeleidsdomeinInhoudVerantwoordelijke Algemene financiering fiscale ontvangsten, gemeentefonds, privaat patrimonium en intresten Financieel beheerder Stein Moyerssons Financieel beleid financiële zaken en contractbeheer Financieel beheerder Stein Moyeerssons Interne Organisatie personeelszaken en ICT Directeur Interne zaken Patrik Bouillon Communicatie en dienstverlening communicatie, burgerzaken, onthaal, lokale economie, secretarie en politieke organen Directeur BPM Miet Gobert Veiligheidszorg politie, brandweer, dienst 100, reddingsdienst en preventiedienst Dienstchef Filiep Dekiere ivm preventiedienst : Directeur BPM, Miet Gobert Natuur en milieubeheer milieuverontreiniging, biodiversiteit, dierenbescherming, land-en bosbouw en waterbeheersing Directeur Stadsontwikkeling Jan Van Coillie Knokke-Heist in uitbouw projecten AGSO, openbaar domein, ruimtelijke ordening en wonen Directeur Stadsontwikkeling Jan Van Coillie Stadsonderhoud gebouwenbeheer, wagenpark, reiniging, afvalbeheer en openbaar groen Directeur TUD Ivan Verbouw Vrije Tijd sport, cultuur, jeugd, toerisme, monumentenzorg, casino, musea en kunst Directeur Vrije Tijd Fons Theerens Leren en Onderwijs De Vonk, Het Anker, kunstacademie en flankerend onderwijs Directeur Interne Zaken Patrik Bouillon Welzijn, zorg en opvang OCMW, gezinshulp, gezondheidspromotie, lokaal sociaal beleid en erediensten Directeur BPM Miet Gobert

11 10 KWALITEIT KLANTGERICHTHEID TOEKOMSTGERICHTHEID RESPECT VERANTWOORDELIJKHEID

12 11 Kwaliteit “Ik ben trots op mijn werk!” = Zorgen voor een uitmuntende dienstverlening = Werken met zorg en aandacht = Werken met focus op het resultaat = Streven naar volledigheid en diversiteit in het aanbod = Werken via duidelijke en efficiënte procedures = Aandacht hebben voor netheid en veiligheid

13 12 Klantgerichtheid “Voor mij kom jij op de eerste plaats!” = Betrokken zijn bij en toegankelijk zijn voor alle klanten = Instaan voor een open, vriendelijke en eenvoudige communicatie = Zich inleven in de klant en zijn verwachtingen ontdekken = Ruimte geven aan de klant voor het geven van inspraak en feedback = Zorgen dat de dienstverlening zoveel mogelijk afgestemd is op de eisen van al de klanten = Omgaan met je collega’s als interne klanten

14 13 Toekomstgerichtheid “Ik hou mijn blik vooruit!” = Aandacht hebben voor groei en vernieuwing van de organisatie = Zorgen voor ontwikkeling en vorming van de medewerkers = Flexibel inspelen op de veranderingen in de omgeving = Bijdragen aan de dynamiek binnen het bestuur = Zich voorbereiden op wat op ons af komt

15 14 Respect “Mijn respect is gemeend!” = Eerlijk en betrouwbaar werken = Iedereen gelijkwaardig behandelen = Rechtvaardige beslissingen nemen = Bijdragen aan een vriendelijke sfeer, met aandacht voor erkenning en waardering van elkaar = Zorgzaam omgaan met materiaal en aandacht hebben voor duurzaamheid = Naleven van reglementen en afspraken

16 15 Verantwoordelijkheid “Ik ga ervoor!” = Samen met de burgers werken aan een aangename en leefbare omgeving = Zich trots voelen om te mogen bijdragen aan de missie van het bestuur = Zich behulpzaam opstellen naar alle klanten en medewerkers = Durven beslissingen nemen of tot acties overgaan binnen zijn eigen werkterrein = Instaan voor de gevolgen van de acties en deze evalueren wanneer de omstandigheden wijzigen = Willen goed doen

17 16

18

19 18 Aantal personeelsleden 459 personeelsleden (incl. beroepsbrandweer) - 216 statutairen - 243 contractanten 459 personeelsleden (incl. beroepsbrandweer) - 282 bedienden - 177 arbeiders

20 19 Tewerkstelling Vastbenoemden (=statutairen) versus contractuelen Heel wat zaken gelijklopend vb. vergoedingen, verlof Grootste verschillen : Ziekteregeling Pensioenregeling Beëindiging tewerkstelling

21 20 Tewerkstelling - Statutair Proefperiode (of stage bij brandweer) - Duur proefperiode: 6 maanden (niveau E en D) 1 jaar (niveau C, B en A) (+ brandweer) Proeftijd kan éénmaal verlengd worden voor max. nog eens zelfde duur. Als geen gunstige evaluatie voor vaste benoeming Verlenging ook mogelijk voor behalen van opleidingen, getuigschriften of brevetten Benoeming in vast verband Mits gunstige eindevaluatie proeftijd of stage Evt mits behalen van speciale opleidingen of brevetten/getuigschriften

22 21 Tewerkstelling – Contractueel - soorten Contractuelen : Gewone contractuelen Contractuelen via bijzondere tewerkstellingsmaatregelen Gesco’s (gesubsidieerde contractuelen) Activa Startbanen Verschil met gewone contractuelen? Werkzoekenden -> sollicitatieverlof + korte opzegtermijn bij contract bepaalde tijd (7 dagen) Artikel zestiger Werkt bij Gemeentebestuur Heeft contract met OCMW

23 22 Tewerkstelling – contractueel - verlenging Start is contract bepaalde tijd Verlenging (in dezelfde job)? Niet in geval van tijdelijke job Niet in geval van vervangingscontract Altijd mits gunstige evaluatie Nieuw contract terug voor bepaalde tijd Contract van onbepaalde tijd mogelijk vanaf dat men minstens twee jaar onafgebroken in dezelfde functie werkt

24 23 Loon - toelagen - extra voordelen Salaris – Loopbaan Geldelijke anciënniteit – schaalanciënniteit Verplichte toelagen Onregelmatige prestaties Overuren Andere toelagen Reis- en verblijfskosten Sociale voordelen Hoe lees je je loonbriefje?

25 Salaris en loopbaan Wat is je ‘functionele loopbaan’? Wat betekent dat begrip? Wat heeft dat te maken met mijn loon?

26 Eerst wat nuttige achtergrondkennis - Decretale graden - A1-A3 || A4 || A5 - B1-B3 || B4-B5 - C1-C3 || C4-C5 - D1-D3 || D4 of D4-D5 - E1-E3 25

27 Wie zit er achter die letters en cijfers? - Decretale graden (gemeentesecretaris en financieel beheerder) - A1-A3 (diensthoofd) || A4 (directeur) || A5 (directeur) - B1-B3 (stafmedewerker of coördinator) || B4-B5 (adjunct-diensthoofd of beleidsmedewerker) - C1-C3 (administratief of technisch medewerker of werkleider) || C4-C5 (coördinator) - D1-D3 (technicus) || D4 (vakman-specialist) of D4-D5 (ploegbaas) - E1-E3 (medewerker) 26

28 Diplomavoorwaarden - Decretale graden  Universitair / HOLT - A1-A3 || A4 || A5  Universitair / HOLT - B1-B3 || B4-B5  Graduaat / HOKT - C1-C3 || C4-C5  HSO - D1-D3 || D4 of D4-D5  LSO voor D1-D3 / HSO voor D4 (of specifiek getuigschrift, bv. rijbewijs) - E1-E3  geen diplomavoorwaarden BEVORDERINGBEVORDERING 27

29 Brandweer Aanvangsschaal ‘Brandweerman’ Of via aantal jaren dienst (anciënniteit) te bereiken PB1 = aanvangsstage tijdens de stage PB2 = Vanaf de vaste benoeming PB2bis = 9 jaar dienstanciënniteit + gunstige evaluatie + brevet van korporaal of 18 jaar dienstanciënniteit + gunstige evaluatie PB3 = 18 jaar dienstanciënniteit + gunstige evaluatie + brevet van sergeant of 100u door erkend provinciaal opleidingscentrum

30 Aanvangsschaal ‘Korporaal’ Of via anciënniteit te behalen PB2bis = 9 jaar dienstanciënniteit + gunstige evaluatie + brevet van korporaal of 18 jaar dienstanciënniteit + gunstige evaluatie PB3 = 18 jaar dienstanciënniteit + gunstige evaluatie + brevet van sergeant of 100u door erkend provinciaal opleidingscentrum

31 Aanvangsschaal ‘Sergeant’ Of via anciënniteit te behalen PB3 = 18 jaar dienstanciënniteit + gunstige evaluatie + brevet van sergeant of 100u door erkend provinciaal opleidingscentrum PB4 = 9 jaar anciënniteit gecumuleerd in PB2, PB2bis en PB3 + gunstige evaluatie PB5 = 18 jaar anciënniteit gecumuleerd in PB2, PB2bis, PB3 en PB4 + gunstige evaluatie

32 Aanvangsschaal ‘Sergeant-majoor’ = PB5 Enkel via een examen na een vacature Officieren = PBA1 = Onderluitenant = PBA2 = Luitenant = PBA3 = niet-burgerlijk ingenieur = PBA20 = burgerlijk ingenieur

33 32 Salaris en Functionele loopbaan Je basisloon Volgens salarisschalen vastgelegd in de rechtspositieregeling Voor iedereen gelijk Afhankelijk van je functie Uitbetaling loon Statutaire personeelsleden : vooraf Contractuele personeelsleden : achteraf

34 de functionele loopbaan ≠ de hiërarchische loopbaan Zie schema aan bord

35 34 Functionele loopbaan Functionele loopbaan = doorgroei naar hogere salarisschaal binnen je zelfde job Twee voorwaarden : Aantal jaren dienst (anciënniteit) (4 – 9 – 18 jaar) Gunstige evaluatie

36 Hiërarchische loopbaan = Via bevorderingsexamens Enkel als vacante betrekking (open plaats) op personeelsformatie (aantal personeelsleden die door de hogere overheid mogen tewerkgesteld worden verspreid over het organogram) Voor statutairen én voor contractuelen Specifieke bevorderingsvoorwaarden per niveau Graad of niveauanciënniteit van ten minste 4 jaar  Bekendmaking via interne communicatiekanalen

37 Interne personeelsmobiliteit = Heraanstelling van een personeelslid in een vacante betrekking van de personeelsformatie op hetzelfde niveau (graad). Bijv. adm mdw C1-3 financiën, naar adm mdw C1-3 communicatiedienst Bijv. techn. mdw D1-3 reinigingsdienst, naar techn. mdw D1-3 feesten Via interne vacature en selectieprocedure Voorwaarden : Ten minste 1 jaar anciënniteit in de betreffende graad Laatste evaluatie = gunstig

38 LOOPBAAN? Horizontaal = functie blijft gelijk = 1. Functionele loopbaan en toch méér loon of 2. via Interne mobiliteit Verticaal = naar hogere functie = 3. Hiërarchische loopbaan hoger loon en andere functie = steeds via examen 2. INTERNE MOBILITEIT via selectiegesprek = Andere job met dezelfde graad 1. FUNCTIONELE LOOPBAAN Meer afwisseling, deelname aan werkgroep? Extra uitdagingen? Geen examen 3. HIERARCHISCHE LOOPBAAN Via examen -> Bevordering

39 38 Geldelijke anciënniteit Per salarisschaal : minimum jaarsalaris  maximum jaarsalaris Periodieke verhogingen (salaristrap) eerste per.verhoging na 1 jaar nadien tweejaarlijkse periodieke verhogingen Deeltijds personeel krijgt dezelfde verhogingen Geldelijke anciënniteit = het aantal dienstjaren die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het salaris Deze dienstjaren bepalen mee het bedrag van je salaris, samen met nog andere factoren. ≠ Schaalanciënniteit

40 39 Wat telt mee voor de geldelijke anciënniteit? Diensten geleverd bij andere overheid Diensten uit privé-sector of ervaring uit zelfstandige activiteiten (indien relevant) Bij knelpuntberoep : max. 15 jaar Andere functies : max. 6 jaar, tenzij anders bepaald in wervingsvoorwaarde Deeltijdse prestaties worden voltijds meegerekend (wel volle maanden)

41 40 Verplichte toelagen – haardgeld of standplaatstoelage Soort toelage afhankelijk van gezinssituatie Hoogte toelage afhankelijk van de hoogte van je wedde!! Maandelijks Bedrag : +/- 96 euro/maand (HG) of +/- 48 euro/maand (ST) Wijzigingen gezinssituatie meld je best direct aan personeelsdienst!

42 41 Verplichte toelagen Vakantiegeld Vakantiegeld Voor wie : iedereen die tijdens het vorige jaar hier gewerkt heeft Bedrag : 92% geïndexeerde brutoloon maand maart Uitbetaling : maand mei

43 42 Verplichte toelagen Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage Voor wie : iedereen die tijdens periode januari t/m september bij ons werkt Bedrag 2013 : -> vast bedrag : 1.277 euro (bruto) -> + variabel bedrag van 2,5% van geïndexeerde brutoloon van de maand oktober Uitbetaling : maand december Opm: Verdere verhoging eindejaarstoelage ! 2010 – 2013: + 100 euro bruto voor iedereen/ jaar (-> 13° md)

44 43 Onregelmatige prestaties = prestaties BINNEN de uurregeling op onregelmatige tijdstippen (nachten, zaterdagen, zondagen en feestdagen) Opm: niet van toepassing op personeelsleden niveau A Voor het presteren van onregelmatige prestaties ontvangt het personeelslid altijd inhaalrust én een toeslag. - Inhaalrust: uur inhaalrust per uur gepresteerde onregelmatige prestatie (meestal verwerkt in rooster) - Toeslag: toeslag op uursalaris afhankelijk van het tijdstip van de onregelmatige prestatie Onregelmatige prestaties – principes

45 44 Nachtprestaties : toeslag van 25% (= prestaties geleverd tussen 22u en 6u) Zaterdagprestaties: toeslag van 50% Zondagprestaties: toeslag van 100% Prestaties op feestdagen: toeslag van 100% Cumulatie van toeslag nachtprestaties met de overige toeslagen is mogelijk. Uitbetaling : einde van de maand volgend op de maand van de prestaties Voorbeeld : zondagprestaties van maart krijg je eind april uitbetaald Onregelmatige prestaties – toeslagen

46 45 Overuren (bovenop je werkregeling) Definitie : = uitzonderlijke prestaties, op verzoek van diensthoofd, bovenop “normale” arbeidstijd Principes : Presteren van overuren moet een uitzondering blijven (contingentenregeling) Recuperatie door inhaalverlof : uur om uur, moet binnen de 4 maanden opgenomen worden Uitbetaling Als geen recup mogelijk binnen de 4 maanden dan uitbetaling uursalaris + 25 % overloon. Als overuren tijdens nacht, weekend of feestdagen dan ook respectievelijke toeslagen Uitbetaling niet van toepassing voor personeel A-niveau

47 46 Toelage waarneming hogere functie - min. 30 kalenderdagen hogere functie waarnemen - toelage= verschil huidige salaris en salaris hogere functie Permanentietoelage - personeelslid moet zich buiten de normale diensturen thuis beschikbaar houden voor interventies (vroegere wachtdiensten) - toelage= 2,01 euro (x huidige index) voor elk uur permanentie Verstoringstoelage - personeelslid dat buiten zijn diensturen en buiten zijn permanentieplicht wordt opgeroepen voor een dringend werk: Toelage: 2x uurloon (= per oproep) Andere toelagen

48 Vervoerskosten Belangrijk verschil voor de uitbetaling: Verplaatsingen voor woon-werk verkeer ≠ Dienstverplaatsingen

49 Woon-werk verkeer Kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer worden terugbetaald én je kan hiervoor nu ook een fietsvergoeding ontvangen = NIEUW * Abonnement openbaar vervoer = SOCIAAL VOORDEEL * Fietsvergoeding: €0,15/km

50 49 Terugbetaling woon-werk verkeer Formulier ‘abonnementskosten woon-werkverkeer’ invullen en laten ondertekenen door je diensthoofd. Samen met de originele vervoersbewijzen bezorgen aan de dienst financiën. Terugbetaling bij een eerstvolgende uitbetaling van het loon onder de code SA = sociaal abonnement Formulier Fietsvergoeding – 0,15 euro/km – geen dubbel gebruik met trein/bus- abonnement over hetzelfde traject.

51 Derde betalersysteem Vanaf 1/1/2013 in voege. Je hoeft zelf niet meer het bedrag voor te schieten voor de betaling van je abonnementen voor woon-werkverkeer! Bij de dienst personeelszaken vraag je een formulier op waarbij je bij de NMBS of De Lijn je abonnement aanvraagt. De dienst maakt dan een attest voor je op. Dit attest (+ pasfoto voor NMBS) geef je af op het moment dat je je abonnement gaat aankopen. Meer info op de personeelsdienst te verkrijgen!

52 Derde betalerssysteem Algemeen: Geldt niet voor afzonderlijke tickets!! De factuur wordt rechtstreeks naar het bestuur gestuurd. Niet voor jobstudenten en gesubs. onderwijzend personeel De toeslag voor reizen in 1ste klasse betaal je zelf

53 Welke abonnementen komen in aanmerking? NMBS Een trajecttreinkaart: een spoorabonnement met een welbepaald begin- en eindpunt van de reis, geldig voor een bepaalde periode. De railflex: een rittenkaart moeten worden opgebruikt binnen 15 opeenvolgende dagen. De Lijn Buzzy Pazz, Omnipass en Omnipass 60+

54 53 Dienstreizen Dienstreis = verplaatsing/verblijf in opdracht van het bestuur (infosessies, vergaderingen, opleidingen,…) Kosten voor dienstreizen worden altijd terugbetaald (met het openbaar vervoer, eigen motorvoertuig en fiets), ook parkingkost. Bewijsjes bijhouden! 1 ste klas? Toestemming secretaris of toeslag op 2 de klasse zelf betalen. (Omnium verzekering mogelijk -> nummerplaat opgeven) €0,3389/km voor motorvoertuigen en €0,1729/km voor fiets -> bedragen wijzigen telkens op 1 juli!

55 54 Keycard & Railpas Keycard = 10 rittenkaart – maximum tot Brugge 2 de klasse € 20, 1 ste klasse € 30 Railpass = 10 rittenkaart 2 de klasse € 76, 1 ste klasse € 117 Te vragen via leidinggevende

56 55 Hoe terugbetaling kosten? Formulier Aanvraag voor terugbetaling vergoeding voor dienstverplaatsingen bv. van 1 juli 2013 tot 30 juni 2014 Voor alle verplaatsingen en reiskosten: eigen wagen of openbaar vervoer,… Originele bewijsstukjes toevoegen Noodzakelijk : naam + handtekening van de leidinggevende = toestemming voor de verplaatsing = goedkeuring voor de uitbetaling Formulier Aanvraag voor terugbetaling vergoeding voor woon- werkverkeer met de fiets/ met openbaar vervoer

57 56 Waar indienen? Bij de dienst financiën, niet bij de dienst personeelszaken! Wanneer? Naar eigen keuze: Bv. per 3 maanden, per half jaar, of telkens na de verplaatsing Ten laatste in de maand januari van het volgend jaar indienen = grens

58 57 Sociale voordelen Maaltijdcheques Hospitalisatieverzekering 2 e pensioenpijler (contractuelen) (Vergoeding kosten woon- werkverkeer) Maatschappelijke dienst

59 58 Maaltijdcheques WAT: Waarde van de cheque = 5 euro - bovenop je loon - extraatje (noch belastingen noch RSZ) - maandelijks - uitwisselbaar in supermarkten / winkels / restaurants - 1 jaar geldig – opletten!! WIE: Praktisch iedereen behalve Het onderwijzend personeel Personeel dat hier minder dan 1 maand werkt Jobstudenten 3,9 euro wordt betaald door het bestuur + 1,1 euro door het personeelslid (wordt verrekend op salaris)

60 59 Maaltijdcheques WANNEER RECHT OP MAALTIJDCHEQUES? Dag waarop je werkt (incl. studiedag of opleiding) Compensatiedag (recup van overuren) Syndicaal verlof WANNEER GEEN RECHT? Verlofdag Feestdag Dag van klein verlet Dag van afwezigheid door ziekte of arbeidsongeval Dag met warme maaltijd betaald door bestuur (vorming) Deeltijdse tewerkstelling : verrekening van het aantal maaltijdcheques

61 60 Hospitalisatieverzekering WAT : waarborgt een aanvullende terugbetaling van de overblijvende kosten van hospitalisatie of ernstige ziekte (je remgeld) – na tussenkomst van de mutualiteit (ziekenbond) Premie wordt betaald door het gemeentebestuur!

62 61 Hospitalisatieverzekering Voor wie gratis? Wie in vast verband in dienst komt (ook al tijdens de proeftijd) Wie een contract heeft voor minimum 1 jaar door het bestuur toegelaten personeelsleden al dan niet gedetacheerd aan externe besturen Minimum ½ prestatie! Gratis aansluiting gezinsleden : Je echtgeno(o)t()e of wettelijk samenwonende partner (met aansluiting voor de leeftijd van 65 jaar). Kinderen die bij jou gedomicilieerd zijn én ten laste zijn

63 Wie kan nog aansluiten? Mandatarissen en hun gezinsleden Onderwijzend personeel en hun gezinsleden Personeelsleden van de politie zone (vroeger gedetacheerd gemeentepersoneel) en hun gezinsleden Steeds doorgeven! Wijzigingen in de gezinstoestand

64 Hospitalisatieverzekering Op pensioen? Je blijft aangesloten (ongeacht de leeftijd) Je krijgt gratis de basispremie Je betaalt - de leeftijdstoeslag voor jezelf - de volledige premies voor je gezin

65 64 Uit dienst? Verzekerd tot jaarlijkse vervaldatum (31 december), -> zelf instaan voor betalen resterend deel van de premie -> Informeer zelf de dienst personeelszaken Voor een individuele voortzetting, of het betalen van een bijkomende premie met oog op latere individuele voortzetting -> contacteer AXA rechtstreeks -> wel premieaanpassing (duurder) Hospitalisatieverzekering

66 Wat is verzekerd? Hospitalisatie en opname in de dagkliniek Ambulante zorgen vóór en na de hospitalisatie Ambulante zorgen voor zware ziekten (31) Thuisbevalling en poliklinische bevalling en kraamhulp (ambulant = niet in de kliniek, thuis bv.) Vrijstelling (franchise) van €75/persoon/jaar wanneer je kiest voor een éénpersoonskamer.

67 66 Hospitalisatieverzekering: Hoe aansluiten? Aansluitingsformulier invullen - krijg je van de personeelsdienst bij contractondertekening - of zelf op te vragen (vb. bij uitbreiding gezin) Indienen bij de personeelsdienst! Is automatisch in orde. Je ontvangt geen bevestiging. Wanneer aansluiten? -> binnen de eerste drie maanden = geen wachttijd! -> zo niet, wachttijd (3 maanden of 12 maanden voor zwangerschap) Uitzondering : Heb je al een hospitalisatieverzekering ? Dan kan je aansluiten wanneer je wil en is er geen wachttijd.

68 67 Opname in het ziekenhuis – Wat doe je? De ziekenhuisfactuur wordt rechtstreeks geregeld tussen de verzekeringsmaatschappij en het ziekenhuis. Je hoeft het bedrag dus niet voor te schieten! Indien mogelijk neem je op voorhand contact op met AXA – Zie je MEDI-ASSISTANCE-kaart (telefoonnummer en persoonlijke polisnummer) en je geeft je info door. Anders neem je zo snel mogelijk (binnen 30 dagen) telefonisch contact op of je doet je aangifte on-line.

69 Bel 078/15 57 40 Of doe je aangifte on-line op www.mediassistance.be

70 69 Toch zelf betaald? Hoe en wanneer krijg je je kosten terug? Je belt naar AXA en het aangifteformulier word je toegestuurd. Je vraagt aan de dokter om zijn stukje van dat formulier in te vullen. Aangifteformulier en originele bewijzen van kosten indienen RECHTSTREEKS bij AXA. Houd steeds al je originele bewijzen bij : -> facturen ziekenhuis -> afrekening ziekenfonds -> apotheekkosten…

71 2 e pensioenpijler (contractuelen) Sinds 1 januari 2010 : 2 de pensioenpijler voor contractuelen = aanvullend pensioen (op wettelijk pensioen of 1 ste pijler) Komt vrij wanneer je later op pensioen gaat 2010 : 1% van je bruto jaarloon Vanaf 2011 : 2% van je bruto jaarloon Info via jaarlijkse pensioenfiche Je wordt statutair of gaat uit dienst : Laten staan tot aan je pensioen Laten overplaatsen naar een ander pensioenfonds, of naar je eigen bank of pensioeninstelling

72 71 Maatschappelijke dienst(Madipe) Wie kan lid worden? wie in vast verband in dienst komt (statutairen) ook al tijdens proeftijd! contractuelen voor onbepaalde tijd Hoe lid worden? Personeelsdienst verwittigt je En bezorgt je een aansluitingsformulier

73 Maatschappelijke dienst(Madipe) Wanneer lid worden? Aansluiten binnen de 3 maanden of wachttijd van 2 jaar !!! Als ouder dan 50 jaar : enige mogelijkheid : aansluiten binnen de 3 maanden Maandelijks lidgeld (= 0,30 % op belastbare maandwedde) Op pensioen? Je kan lid blijven!

74 73 Maatschappelijke dienst VoordelenWat krijg je? Tussenkomst in dokterskosten60% van wat je zelf moet opleggen.(= persoonlijke tussenkomst, REM-geld) Zowel voor jou als voor je gezin. Huwelijkspremie of wettelijke samenkomst 251,11 EUR Plechtige-communie-premie of twaalfjarigen-premie 100,19 EUR Pensioenpremie500,96 EUR Begrafenispremie Voor jezelf Voor je partner Voor kinderen ten laste 1001,92 EUR 500,96 EUR 100,19 EUR Tussenkomst in jeugdkampen voor kinderen van 7 tot 15 jaar 35,00 EUR/jaar

75 74 Wat doe je om de voordelen te verkrijgen ? Dokterskosten? Je houdt je bewijzen bij : - afrekening van je ziekenfonds - facturen ziekenhuis… Je bezorgt ze aan de personeelsdienst Plechtige-communie-premie of twaalfjarigen-premie? De personeelsdienst verrekent dit automatisch Overige premies? Zelf aanvraag doen via formulier ‘Aanvraagformulier’ Op te vragen op het intranet, bij je chef of de personeelsdienst

76 75 Kinderbijslag en andere Principe De kinderbijslag is een bijdrage aan de ouders in de kosten van opvoeding en onderhoud van de kinderen. Uitbetaling door kinderbijslagfonds van de man Uitbetaling aan de vrouw (afwijking mogelijk) Formulier aanvraag om kinderbijslag (Waterbedrijf : afzonderlijke aanvraag)

77 76 Hoe moeten we ons loonbriefje lezen?

78 77 Jouw persoonlijke gegevens Index: 1,5769 i.p.v. 1,5460 vanaf 1 maart 2012

79 Netto bedrag? Wat gaat er uiteindelijk van je bruto loon af? 1. Je sociale bijdrage (RSZ) =“ inhouding bruto” 2. Bedrijfsvoorheffing = “inhouding belastbaar” 3. Bijdrage voor de maatschappelijke dienst = “Inhouding voorlopig netto” + kleine bijdrage per Maaltijdcheque 78

80 79 1 1. Sociale zekerheidsbijdrage (RSZ) 2. Bedrijfsvoorheffing 2 3. MC + Madipe = bijdrage maatschappelijke dienst 3

81 Inhouding voorlopig netto Eigen bijdrage voor de maaltijdscheques bv. 18 cheques x 1,1 euro/cheque = 19,80 euro Eigen bijdrage voor de maatschappelijke dienst (= 0,30 % op belastbare maandwedde = WE + ST) ) 80

82 81

83 82 Even pauzeren ? !! Parkingticket in te ruilen bij onthaal gelijkvloers

84 83 Verloven en afwezigheden Jaarlijkse vakantiedagen Feestdagen Dienstvrijstellingen Bevallingsverlof- opvangverlof Omstandigheidverlof Verlof voor deeltijdse prestaties Verlof voor opdracht (politiek verlof en vakbondsverlof) Onbetaald verlof Loopbaanonderbreking Ziekteverlof Disponibiliteit

85 84 Werktijden Systeem met glijdende uren Aanvang van de werkdag : tussen 8u en 9u Middagpauze : tussen 11u45 en 13u45 Beëindiging van de werkdag : tussen 16u en 18u

86 85 Werktijden 7.09-12.00u 12.30-15.15u 8.09-12.00u 12.30-16.15u Werkmannen 8.30-12.00u 12.30-16.30u 8.30-12.00u 13.30-17.30u Administratie afwijkingprincipe Afwijkingen voor verschillende diensten Bibliotheek, Cultuurcentrum, Toerisme, Sportdienst, Waterbedrijf Reinigingsdienst Zie roosters arbeidsreglement! Vaste uurregeling

87 86 Basisverlof: = 30 vakantiedagen/jaar. Bovenop die 30 vakantiedagen komen er leeftijdsdagen bij (= bijkomende verlofdag op basis van leeftijd personeelslid) + 1 dag op 45 jaar + 1 dag op 50 jaar + 1 dag op 55 jaar + 1 dag op 60 jaar + 1 dag op 62 jaar Het aantal vakantiedagen wordt verrekend pro rata de effectieve prestaties van het personeelslid. Jaarlijkse vakantie

88 87 Opname vakantie-uren: Vakantiedagen worden omgezet in vakantie-uren. - opname in uren, halve of volle dagen - in principe 3 dagen vooraf aanvragen - 4 dagen verlofopname mogen niet worden geweigerd door diensthoofd in naam van dienstbelang Overdracht vakantiedagen naar een volgend jaar: - elk personeelslid mag max. 45 uren (basisverlof en dienstvrijstellingen) overdragen naar het volgende jaar - deze dagen/uren dienen te worden opgenomen voor eind februari. Jaarlijkse vakantie (2)

89 88 Verlof en ziekte: - Ziekte vóór aanvang vakantiedag(en) => vakantie wordt opgeschort - Ziekte tijdens een verlofperiode : => vakantie wordt niet opgeschort => uitzondering enkel voor statutairen : Bij ziekenhuisopname tijdens het verlof wordt de vakantie opgeschort, mits bewijs opname Jaarlijkse vakantie (3)

90 89 14 Feestdagen 1 januari (di) 2 januari (woe) Paasmaandag (ma 1/4) 1 mei (woe) Hemelvaartsdag (don 9/5) Pinkstermaandag (20/5) 11 juli (don) 21 juli (zo) 15 augustus (don) 1 november (vrij) 2 november (zat) 11 november (ma) 25 december (woe) 26 december (don) => Wie werkt op feestdag Effectief aantal gewerkte uren inhaalrust + toeslag feestdag

91 90 Feestdagen die op zaterdag of zondag vallen worden gecompenseerd. Gemeenteraad beslist in zitting december jaar voordien. Voor 2013: 2 feestdagen die op zaterdag of zondag vallen 21 juli (Nationale feestdag) 2 nov (Allerzielen) => 2 dagen compensatieverlof vrij op te nemen => Geen verplichte brugdagen vastgelegd Opm.: Tijdelijke contracten : feestdag moet in je contractperiode zitten Opm.: Deeltijds : pro rata werkregime Feestdagen en compensatieverlof (CV)

92 Compensatieverlof voor deeltijdse personeelsleden Als een feestdag valt op een volledige inactiviteitsdag, worden deze uren pro rata het arbeidsregime toegekend als compensatieverlof. 4/5 de  6u05 3/4 de  5u42 2/3 de  5u04 1/2 de  3u48 Gebeurt via de beheerders tijdsregistratie van de betrokken dienst

93 92 6 dagen dienstvrijstelling (DV) per jaar Opm. : 16.08 en 15.11 zijn 2 dienstvrijstellingsdagen van de 6 die door het bestuur jaarlijks ofwel toegekend worden om vrij op te nemen, ofwel vastgelegd worden op de datum zelf. -> Voor 2013 blijven de diensten open op deze dagen en kan je de dienstvrijstelling vrij opnemen Bijkomende dienstvrijstelling

94 93 Tijdsregistratie & afwezigheden

95 94 1/ Dienstvrijstellingen kunnen bekomen worden in verschillende specifieke gevallen, zoals bijv. vrijwilliger Rode Kruis, examen bestuur, vrijwilliger brandweer, borstvoeding… = Afwezigheid personeelslid tijdens zijn diensturen = Gelijkgesteld met dienstactiviteit = Bezoldigd = Aanvragen aan diensthoofd! 2/ Sociaal verlof : 2 dagen dienstvrijstelling voor elk personeelslid voor een vereiste aanwezigheid thuis/hospitaal bij ziekte van een persoon die inwoont bij het personeelslid (mits doktersattest) Andere dienstvrijstellingen

96 Bloedgift GEEN dienstvrijstelling voor bloedgift vanaf 1 februari 2013 Idem voor donatie bloedplaatjes of plasma Is in principe altijd mogelijk buiten de werkuren

97 96 =“klein verlet” of “kort verzuim” (geboorte, overlijden, huwelijk, plechtige communie,…) - zelfde regels voor statutair als contractueel personeel - gelijkgesteld met dienstactiviteit - wordt bezoldigd - formulier afwezigheid + bewijsdocument Omstandigheidsverlof

98 97 - gunstmaatregel - duur: 1) 20 werkdagen/kalenderjaar (opnemen halve of volle dagen, moet niet aaneensluitend) 2) 2 jaar gedurende de hele loopbaan (opnemen in min. periodes 1 maand) - onbezoldigd - contractueel personeelslid in onbetaald verlof = schorsing AOK - aanvraag: voor 1): min. 3 dagen vooraf aan secretaris voor 2) min. 1 maand vooraf aan secretaris Onbetaald verlof

99 98 - Enkel voor statutair personeel - Opdracht = o.a. functie uitoefenen op kabinet minister, functie bij politieke partij, externe opdracht aangeboden door regering, functie bij autonoom overheidsbedrijf - Gunstmaatregel: aangevraagd worden bij secretaris - Niet bezoldigd SPECIFIEK Politiek verlof (=als verkozene ) Vakbondsverlof (= als vakbondsafgevaardigde )  Dienstvrijstelling om : - vergaderingen bij te wonen - taken uit te voeren die met deze functie te maken hebben Verlof voor opdracht

100 99 Bevallingsverlof - bepalingen van de arbeidswet zijn van toepassing - statutaire personeelsleden behouden hun wedde - onderzoeken tijdens de diensturen mogen, indien deze niet kunnen plaatsvinden buiten de arbeidsuren - duur verlof: 15 weken (min 1 week – max. 6 weken voorafgaand aan bevalling, resterende duur wordt opgenomen na bevalling) Opvangverlof - bij adoptie of pleegvoogdij - max. 6 weken bij kindje < 3 jaar, anders max. 4 weken - statutaire personeelsleden behouden hun wedde Bevallingsverlof - Opvangverlof

101 100 1.Algemeen stelsel: - min. 3 maanden – max. 1 jaar - verlengingen tot max. 6 jaar - verminderingen 1/5, ¼, 1/3 en ½ of volledige onderbreking - Loopbaanonderbreking voor A-niveau is een gunst (geen recht) 2. Palliatief verlof: - min. 1 maand - verlenging met 1 maand - vermindering 1/5 of ½ of volledige onderbreking 3. Ouderschapsverlof: - vermindering 1/5: min. 5maanden – max. 15 maanden - vermindering ½:min. 2 maanden – max. 6 maanden - volledige onderbreking: min. 1 maand – max. 3 maanden - opnemen binnen de 12 jaar na geboorte kindje of binnen de 12 jaar na adoptie Loopbaanonderbreking

102 101 4. Bijstand en verzorging ziek gezins- of familielid: - Vermindering 1/5, ½ of volledige onderbreking - min. 1 maand – max. 3 maanden, verleningen mogelijk - max. 24 voor verzorging kinderen < 16 jaar door alleenstaand personeelslid Loopbaanonderbreking (2)

103 102 Is een recht voor: - personeelsleden van min. 50 jaar - personeelsleden die min. 2 kinderen ten laste hebben jonger dan 15 jaar Voor andere personeelsleden is dit verlof een gunst. Ook voor personeel niveau A (zelfde voorwaarden LO) Mogelijke verminderingen: 1/5, ¼, 1/3 en ½ Duurtijd: Min. 3 maanden – max. 24 maanden Verlengingen: Min. 3 maanden – max. 24 maanden Verlof deeltijdse prestaties

104 103 Aanvraag: - aan secretaris - min. 1 maand voor begin - akkoord werkregeling diensthoofd - dit verlof wordt niet bezoldigd. - van toepassing op zowel statutair als contractueel personeel. Verlof deeltijdse prestaties (2) Voor meer info : Evelien De Jaeger (3157)

105 104 Ziekte van halve of één dag: - geen geneeskundig getuigschrift - dienst verwittigen voor 9u30/14u, - niet tijdig verwittigen = onwettig afwezig - controle mogelijk Ziekte van meer dan één dag: - geneeskundig getuigschrift verplicht - dienst verwittigen idem - controle mogelijk - bij verlenging van ziekte : nieuw ziektebriefje indienen Ziektecontroles: - externe firma doet controleonderzoeken - bij het niet ingaan op een uitnodiging van de controlearts =>sanctie: dag onwettige afwezigheid Ziekteverlof Formulier keuze arts invullen!

106 105 Statutaire personeelsleden: - Bij benoeming: saldo 63 ziektedagen voor 3 jaar - Daarna + max. 21dagen/jaar - Bij ziekte: vermindering ziektekrediet / loon wordt doorbetaald - Indien ziektekrediet opgebruikt => disponibiliteit  Wachtwedde tijdens periodes van ziekteverlof zonder ziektekrediet = 60% van laatste activiteitssalaris Contractuele personeelsleden: - Eerste maand (bedienden)/eerste 14 dagen (arbeiders) gewaarborgd loon betaald door bestuur - Langere afwezigheid wegens ziekte: => aangifte mutualiteit => ziekte-uitkering - Tijdens 1st maand tewerkstelling: geen gewaarborgd loon => aangifte mutualiteit => ziekte-uitkering Ziekte en loon

107 106 Arbeidsongevallen Wat is een arbeidsongeval? = Een ongeval met lichamelijk letsel 1 op het werk 2 op weg van huis naar het werk 3 op weg van het werk naar huis !! én aanvaard door Ethias

108 107 Wat te doen bij een arbeidsongeval? Altijd aangifte doen ! Bij Ann Rabaey de Interne Dienst voor Preventie, Bescherming en Welzijn op het werk (IDPBW) Tel : 050/630240 (of 3240) Gsm : 0475522957 Voor niet vastbenoemden : ook aangifte bij ziekenfonds

109 108 De aangifte Liefst jij zelf, zo snel mogelijk; indien niet mogelijk : familie, chef, collega’s Aangifte liefst vóórdat je naar de dokter gaat Formulieren laten invullen door de dokter en daarna zo snel mogelijk indienen bij de personeelsdienst Afwezig? -> doktersbriefje indienen bij je directe chef -> je loon wordt doorbetaald Alle bewijzen van kosten indienen bij personeelsdienst voor terugbetaling : - allerhande dokterskosten - apotheekkosten - reiskosten naar de dokter - hospitalisatiekosten Opname in het ziekenhuis – tarief gemeenschappelijke kamer

110 109 Deontologische code E-policy Middelenbeleid (arbeidsreglement)

111 DEONTOLOGISCHE CODE 110 D

112 VRAGEN….. Hoe zit dat nu weer met dienstverplaatsingen? Wanneer mag ik met een dienstvoertuig rijden? Waar mag ik roken? Hoe weet ik of mijn bijberoep kan of niet kan? Wanneer krijg ik overuren of bijzondere prestaties toegekend? Mag ik geschenken van burgers of externe leveranciers aanvaarden? Mag ik collega’s trakteren op een glaasje voor m’n verjaardag? Wat mag ik aan een journalist vertellen? Mag ik uitkomen voor mijn politieke voorkeur? Kan ik een opdracht van mijn leidinggevende zomaar weigeren? Wanneer overschrijd ik de lijn van ontoelaatbaar gedrag en wanneer niet? Waar kan ik terecht? Wie kan mij helpen? Wie kan ik in vertrouwen nemen? 111

113 Het is een document VOOR het personeel Het tracht duidelijkheid te scheppen in al die complexe toestanden. = een leidraad, een hulpmiddel, een terugvalbasis. 112 DEONTOLOGISCHE CODE WAT?? EENVOUDIGE TAAL HUMOR LUCHTIG DUIDELIJK

114 Actieve inzet Belangeloosheid Correctheid Discretie Geschenken Integriteit Klantvriendelijkheid Loyaal zijn Onpartijdigheid Samenwerken Spreekrecht en spreekplicht Veiligheid Verantwoordelijkheid Vorming en persoonlijke ontwikkeling Welzijn Zorgzame medewerker 113 DEONTOLOGISCH ABC Bijberoep?

115 Hoe weet ik of ik juist handel? Test jezelf! JA of NEE Zou je het achteraf durven om aan al jouw collega’s te vertellen wat je gedaan hebt? Zou je fier zijn als jouw verhaal op de eerste bladzijde van de krant komt te staan? Leidt het ontvangen van een klein geschenk tot een voorkeursbehandeling? Twijfel je of het geschenk dat men je aanbiedt wel te aanvaarden is? Twijfel je of jouw gedrag/handelen wel OK is? 114

116 Intern Ann Rabaey preventie-adviseur en vertrouwenspersoon voor het personeel 050/630.240 of 0475/52.29.57 Katelijne Vanbesien intern opleider deontologie en auteur van deze deontologische code 050/630.170 Kristof Schotsmans diensthoofd personeelszaken en auteur van deze deontologische code 050/630.161 of 0497/34.10.34 Fanny Van de Genachte adjunct-diensthoofd personeelszaken en auteur van deze deontologische code 050/630.169 115 Miet Gobert gemeentesecretaris wd. 050/630.110 of 0474/36.65.24 Chris Naenen vormingscoördinator en auteur van deze deontologische code 050/630.166 Extern Dr. An Vanhooren preventieadviseur psychosociale aspecten idewe, onze externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Tel. 051/27 29 29 CONTACTPERSONEN

117 116 ! E-policy ! Middelenbeleid

118 117 E-policy - Richtlijnen  Login en paswoord = strikt persoonlijk en eigen verantwoordelijkheid – bescherm je PC!  Geen standpunten innemen namens bestuur tenzij toelating college  Enkel gebruiken voor job (audio/video/reisinfo,…)  Nooit software of bestanden installeren zonder toelating ICT !!  Hacking, virus, wormen, spam, kettingmails, enz verboden ! ZIE ARBEIDSREGLEMENT

119 118  Nooit het antivirusprogramma uitschakelen  Gebruik enkel betrouwbare websites  Geen berichten met ongeoorloofde inhoud (vb. discriminatie, pornografie,…) noch stalking Meer weten -> Volg onze interne opleiding! Altijd CONTROLE MOGELIJK door ICT!!

120 119 Middelenbeleid Alcohol- en drugs op het werk kan NIET Preventief beleid: VROEGTIJDIG INGRIJPEN Procedures voor wie zich er niet aan houdt ROOKVERBOD op de werkplek

121 120 Vorming Personeelsbegeleiding Hiërarchische loopbaan Interne personeelsmobiliteit

122 121 Het gemeentebestuur van Knokke-Heist stimuleert je om levenslang te leren en te groeien!

123 122 Levenslang leren “Groeien” kan ook zijn = op je stek blijven, en je kennis verdiepen en verbreden binnen je huidige taak Langzaam meer verantwoordelijkheden opnemen Nieuwe uitdagingen aangaan = Jezelf steeds beter in je job voelen = Zorgen voor werkgoesting!!

124 123 VORMING : UITGANGSPUNTEN biedt kansen voor iedereen nuttig toepassen van vorming delen van je kennis goede werking dienst Voor onze leidinggevenden : jouw rol hierbij?

125 124 STEUNMOGELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR Vormingskosten = àlle directe kosten uit deelname aan vorming (deelnamekosten, reiskosten) = ook voor de brandweer Vormingsverlof = dienstvrijstelling = werken (binnen diensturen) = compensatieverlof (buiten diensturen) = Anders voor de brandweer -> volgende slide

126 Vorming bij de brandweer Het beroepsbrandweerpersoneel krijgt geen dienstvrijstelling voor deelname aan vorming. Voor deelname aan vorming die valt binnen de stamtijden, dient verlof ingediend. Na deelname aan de vormingsactiviteit wordt compensatieverlof toegekend. (niet voor vrijwilligers)

127 Brevet van hulpverlener – ambulancier, noodzakelijk voor iedere brandweerman voor de dienst 100 Jaarlijks 24 u ‘Recyclage’ -> maximum 12u/jaar tellen mee om aan de 100 u vormingsuren te geraken a) de behaalde vormingsuren worden begrensd tot maximum de helft (50 vormingsuren) voor vorming die kadert binnen de discipline Ambulancedienst en tot maximum de helft (50 vormingsuren) voor vorming die kadert binnen de discipline Brandweerdienst b) een x-percentage functionaliteit is van toepassing

128 Brevetten/attesten van de brandweerschool nodig om de gevolgde uren te bewijzen -> bijhouden in de kazerne! Voor de anderen: zelf bewaren, nodig voor eventuele nieuwe functie? Attesten/ getuigschriften

129 Opleidingen– centraal of decentraal Centraal aangeboden opleidingen = opleidingen die georganiseerd en aangeboden worden door de personeelsdienst voor 4 personeelsgroepen = dienstoverschrijdend! = verplicht of facultatief = ten laste van de personeelsdienst! Decentrale opleidingen = opleidingen die dienst- specifiek zijn = te laste van de diensten zelf! = aangevraagd door de diensten, eventueel met ondersteuning door de personeelsdienst = verplicht of facultatief

130 129 Vorming voor nieuwe medewerkers en andere geïnteresseerden Mogelijke vorming – aanbod? 1. Trajecten bepaald voor adm. medewerkers, voor techn. medewerkers, ploegbazen/werkleiders en kaderleden (verplicht en volgens eigen keuze) 2. Info over opleidingen die we doorsturen naar de diensten (brochures, mails, enz. ) 3. Op eigen initiatief (zelf info bezorgen aan ons) Uitnodiging via personeelszaken (mail naar leidinggevende, P-storie/ brochure)

131 130 Vorming op eigen initiatief Hoe vraag je dit aan? Wie keurt goed? Via geautomatiseerde Workflow Vorming (intranet) (via mentorschap) Tips : Overleg eerst je keuze met je chef Geef dan zo snel mogelijk je aanvraag in de workflow in! Of vraag het aan je chef. Niet duidelijk? Bel of mail ons: Chris of Sabrina

132 STERREN OP DE WERK- VLOER PERSONEELSBEGELEIDING Omdat investeren in mensen de moeite loont!

133 132 Wie zorgt voor jouw begeleiding? Je directe chef!! Opm. : De evaluaties dienen ook door de tweede beoordelaar goedgekeurd te worden!

134 Voor de brandweer Tijdens de stage: evaluatiecommissie: Eerste 6 md : dagdienst : 1 ste Lgde Jean-Claude Vantorre en Norbert Vanhoutte (na pensioen : Chris Van Maldeghem) Nadien : in ploegendienst : ook ploegoversten van beide ploegen doen insteek in de evaluatie Na de stage : evaluatiecommissie 1 ste beoordelaar : ploegoverste en adjuncten 2 de beoordelaar : Jean-Claude Vantorre en Chris Van Maldeghem)

135 134 Begeleiding is afgestemd op jouw concrete situatie Diverse situaties : Mentorschap (5md) Proef- of stageperiode met oog op vaste benoeming (6md of 1 jaar) Tijdelijk contract (duur van het contract) Periodieke begeleidingscyclus (2 jaar) Verbetertraject (6md) (na ongunstige eval.)

136 135 Het mentorschap Voor alle nieuwe personeelsleden : Standaardtraject : als contract min 5 md of meer Beperkt mentorschap : bij kortere tewerkstelling Begeleidingstraject van 5 maanden : 1 md : opvolgingsgesprek 3 md : opvolgingsgesprek Aan 5 maand : proefevaluatie Directe chef is je mentor Draaiboek bijhouden !!! Luik 1: na 1 week indienen bij personeelszaken (ev. via interne post) Luik 2 : na 1 md indienen bij personeelszaken Einde = Feedbackgesprek met personeelszaken Luik 3 draaiboek indienen

137

138 137 Na het mentorschap : wanneer 1 ste echte evaluatie? Minimum 1 maand voor einde van : Elk tijdelijk contract De proefperiode Eenmaal in vast verband werkzaam: telkens om de 2 jaar

139 We zouden zo kunnen evalueren …

140 139 In 3 stappen een ster op de werkvloer… … om onze burgers optimaal te helpen

141 140 … voor de kaderleden iets uitgebreider … Plannings- gesprek 360°feedback

142 141 KADERLEDEN Directeurs Afdelingshoofden Diensthoofden Adjunct-diensthoofden Stafmedewerkers Coördinatoren (= Vanaf C4-niveau) NIET-KADERLEDEN Personeel E-, D- en C1-3 niveau Opm : Beroeps brandweerpersoneel = aparte groep

143 Voor de brandweer Tijdens de stage Proefevaluatie mentorschap Eindevaluatie Eenmaal vast benoemd Elk jaar 1 functioneringsgesprek Om de 2 jaar een periodieke evaluatie (Huidige cyclus = 2013-2014) Bij bevordering : potentieel beoordeling (adviserend)

144 143 Elke medewerker vraagt een unieke aanpak! Persoonlijk actieplan als basis

145 144 Persoonlijk actieplan TWEE LUIKEN WAT?HOE? = Welke taken te vervullen = Welke resultaten te halen = Welke vaardigheid, kennis, kunde, houding of attitude is belangrijk. TAAKAFSPRAKENCOMPETENTIES

146 145 Persoonlijk actieplan : Stap 1 : taakafspraken (WAT)

147 146 Persoonlijk actieplan : Stap 2 : competenties (HOE)

148 Algemene kerncompetenties Kaderleden Adviseren en beleidsmatig werken Omgevingsgericht handelen en netwerken Samenwerken en organisatiebetrokkenheid Communiceren en luisterbereid zijn Overtuigen Flexibel zijn Zichzelf ontwikkelen Niet-kaderleden Kwaliteitsvol werken Zelfstandig werken Samenwerken Klantvriendelijk handelen Zichzelf ontwikkelen 147

149 148 Kaderleden : 3 personeelscategorieën

150 149 Niet-kaderleden : 6 personeelscategorieën

151 150 Beoordelingscriteria brandweer 1. Prestatiepeil 2. Kwaliteit van het werk 3. Beroepskennis 4. Initiatief 5. Verantwoordelijkheidszin 6. Motivatie 7. Houding tgo collega’s 8. Houding tgo het publiek 9. Houding tgo de hiërarchie 10. Leiderschap (enkel voor leidinggevenden) + resultaatsgebieden uit de functiebeschrijving

152 Berekeningsprincipes brandweer

153 Communicatie 152 Vanuit de dienst personeelszaken : P-storie (nieuwsbrief via mail) Intranet (personeelsinfo) Infosessies … Vanuit de dienst communicatie : BREED 14 (personeelsblad) KH Vandaag (nieuwsbrief via mail - emailadres doorgeven aan Claus.brusselle@knokke-heist.be)

154 153 Rookbeleid Preventie geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag Vormingsaanbod Brochure personeelsbegeleiding (STARS) Bijlagen onthaalbrochure

155 154 Bij wie kan je verder nog terecht? Je leidinggevende De steunpunten personeelszaken/dienst Vertrouwenspersoon (Ann Rabaey)

156 155 Diensthoofd personeelszaken : Kristof Schotsmans Directeur interne zaken : Patrik Bouillon Team loonsadministratie : - Julie Baeyen - Martine Coudeville - Marleen Beyne Team personeelsadministratie : - Martine Rotsaert - Evelien Dejaeger - Isabelle Boudens Team werving en bevordering : - An Uyttenhove - Inge Gheleyns - Tracy Vlietinck Team personeelsontwikkeling : - Fanny Van de Genachte - Chris Naenen - Sabrina Rys

157 156 Bedankt voor jullie aandacht en succes !


Download ppt "1 Onthaalsessie nieuwe medewerkers 2 Inhoud onthaalsessie Een eerste kennismaking met het gemeentebestuur Voorstelling aan het college Eedaflegging Het."

Verwante presentaties


Ads door Google