De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie oproepen 358 - Vluchtelingen en ondernemerschap 359 - Vluchtelingen en werk – Antwerpen & Gent 8 maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie oproepen 358 - Vluchtelingen en ondernemerschap 359 - Vluchtelingen en werk – Antwerpen & Gent 8 maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie oproepen 358 - Vluchtelingen en ondernemerschap 359 - Vluchtelingen en werk – Antwerpen & Gent 8 maart 2016

2 Voorstelling ESF

3 Europees Sociaal Fonds (ESF) ESF = Europees Sociaal Fonds Subsidieagentschap Doel is om maximaal de uitvoering en vernieuwing van het Vlaamse Werkgelegenheidsbeleid te versterken via middelen van de Europese Unie en de Vlaamse overheid Het ESF verdeelt deze middelen – in de vorm van subsidies - onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt versterken en de werkgelegenheid vergroten

4 Europees Sociaal Fonds (ESF) 5 prioriteiten in het Operationeel Programma 2014 - 2020 Prioriteit 1: Loopbaanbeleid curatief Werkzaamheid Werkzoekende jongeren Ondernemerschap Prioriteit 2: Loopbaanbeleid preventief Ongekwalificeerde uitstroom Leven lang leren Prioriteit 3: Sociale inclusie en armoedebestrijding Actieve inclusie Gemarginaliseerde groepen Ondersteuning sociale economie Prioriteit 4: Mensgericht ondernemen Prioriteit 5: Innovatie en transnationale samenwerking

5 Oproepen 358 & 359 Vluchtelingen Beleidskader

6 OP 2014 - 2020 ESF Vlaanderen: Prioriteit 1 ‘Loopbaanbeleid curatief’, investeringsprioriteit 8iii ‘Ondernemerschap’ Prioriteit 3 ‘Sociale inclusie en armoedebestrijding’ investeringsprioriteit 9i ‘Actieve inclusie’ Vlaams beleid: actieplan vluchtelingen VDAB 2015 Stijging instroom vluchtelingen Integration through work VDAB – 35 extra consulenten NT2 AMIF

7 Vluchtelingen en Werk Inhoud en doelstelling

8 Doelstelling Professionele integratie van vluchtelingen versterken in Antwerpen en Gent Capaciteit in Gent en Antwerpen versterken Afgestemde dienstverlening opzetten Begeleiding en ondersteuningsinitiatieven implementeren / uitvoeren Kennisopbouw Vluchtelingen en Werk in Vlaanderen

9 Uitgangspunten Doorbreken lineair traject Snelle inschakeling op de werkvloer – “Integration Through Work” Duurzame en inclusieve integratie Integratie en afstemming Sterke betrokkenheid werkgevers Innovatie op het terrein

10 Finale Doelgroep Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden Asielzoekers in procedure – wachtperiode 4 maand Doelgroep en financiering

11 Acties Geïntegreerde dienstverlening implementeren Informatieverstrekking Afstemming intake Gezamenlijke trajectbepaling Begeleiding en ondersteuning op maat Innovatieve en aanvullende ondersteuningsinitiatieven Dienstverleningsaanbod vernieuwen en implementeren Coördineren van integrale- en inclusieve inburgerings- en activeringsaanpak

12 Invalshoeken en Deelacties Scenario’s en flow van dienstverlening Implementeren van afgestemde intake screening en intake Specifieke vormen / programma’s van ondersteuning Moduleren van inburgering ifv werk Initiatieven die aanbod werkgevers versterken Ongekwalificeerde uitstroom niet-begeleide jongeren Activering - Onderwijs – Arbeidsmarkt Sensibiliseren trajectbegeleiders ….

13 Resultaten Vanuit ESF Operationeel Programma 2014 – 2020 15% van de deelnemers zoekt werk, volgt opleiding, behaalt kwalificatie of is na afloop van de actie aan het werk Eindrapport: draaiboek

14 Vluchtelingen en werk Promotor en Partners

15 Promotor? Wie kan project indienen? Antwerpen – Gent ( Gezamenlijk project ) VDAB, Stad, OCMW Voor Gent ook GSIW Ontvankelijkheidscriteria Kwaliteit Rechtspersoonlijkheid Kredietwaardigheid

16 Partners? Wie kan deelnemen? Minimaal Onthaalbureaus Alle andere relevante actoren – ook private partners mogelijk

17 Vluchtelingen en ondernemerschap Inhoud en doelstelling

18 Doelstelling Vluchtelingen met interesse in ondernemerschap beter ondersteunen en begeleiden naar een zelfstandige activiteit. De dienstverlening ten aanzien van vluchtelingen inzake ondernemerschap versterken en vernieuwen. Geïntegreerde acties met focus op een sector- overschrijdende aanpak.

19 Finale Doelgroep De finale doelgroep zijn vluchtelingen met interesse in ondernemerschap. In het kader van deze oproep verstaan we onder vluchtelingen: Vreemdelingen met tijdelijk of definitief verblijfsrecht in België: erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden Asielzoekers in hun erkenningsprocedure

20 Acties (zie 1.3 in de oproepfiche) 1. Detecteren van ondernemerschapsinteresse en -potentieel van vluchtelingen. 2. Sensibiliseren over ondernemerschap als mogelijke loopbaan. 3. Informatie verstrekken over de verschillende aspecten van ondernemerschap in Vlaanderen. 4. Het collectief en individueel begeleiden en ondersteunen van vluchtelingen Vb. collectieve themasessies over verschillende aspecten van het ondernemerschap, voortrajecten voor kandidaat- ondernemers, het scherpstellen van het ondernemersidee, het ontwikkelen en versterken van specifieke ondernemersvaardigheden en –competenties, enzovoort.

21 Acties Acties 1, 2 en 3 gericht op brede groep van asielzoekers en vluchtelingen en hebben finaal als doel om de vluchtelingen voor wie ondernemerschap een realistisch pad is toe te leiden naar actie 4 – het collectief en individueel begeleiden. De promotor heeft in zijn projectvoorstel aandacht voor het goed kunnen inschatten van het aanwezige ondernemerspotentieel, onder meer op basis van een screeningsinstrument op maat van de doelgroep. Kwaliteitsbewaking: voortdurend testen, verfijnen en bijsturen. (o.a. door zelfevaluatie)

22 Uitgangspunten Verlagen van financiële, juridische en administratieve drempels Geïntegreerd aanbod: Vlaanderen breed met duurzaam karakter Op maat van vluchtelingen Kwalitatief ondernemerschap

23 Resultaten Minimaal verwacht resultaat = 20% van de deelnemers aan de activiteiten omschreven in actie 4 – collectief en individueel begeleiden – start een zelfstandige activiteit binnen een termijn van 6 maanden na de projectactiviteiten. Eindrapport met draaiboek Eindrapport: evaluatie procesverloop, resultaten, bevindingen en beleidsaanbevelingen. Draaiboek: beschrijving van de dienstverlening zowel inhoudelijk als organisatorisch.

24 Vluchtelingen en ondernemerschap Promotor en Partners

25 Promotor? Wie kan project indienen? Organisaties die vluchtelingen informeren en begeleiden naar ondernemerschap met: Aantoonbare ervaring in het informeren en begeleiden van kandidaat-ondernemers EN/OF Aantoonbare ervaring in het opvangen en begeleiden van vluchtelingen Ontvankelijkheidscriteria Kwaliteit Rechtspersoonlijkheid Kredietwaardigheid

26 Partners? Wie kan deelnemen? Verplicht partnerschap Partners: alle andere relevante actoren – ook private partners mogelijk. De promotor en partners ondertekenen een partnerschapsovereenkomst, waarin de inhoudelijke en financiële afspraken worden vastgelegd. Communicatie via promotor

27 Oproepen 358 & 359 Vluchtelingen Kosten en financiering

28 Kosten Welke kosten kan je inbrengen voor welke activiteiten? Kostenrubriek intern personeel (=medewerkers met AO van promotor of partner) Standaardkost = Loonschaal + 40% voor alle andere kosten Enkel activiteiten beschreven onder punt 1.3 (ondernemerschap) en 1.4 (werk)

29 Kosten Hoe moet je de kosten bewijzen? Een enkele manier! Tijdsinzet medewerkers = tijdsregistratie – ESF sjabloonESF sjabloon 1u inzet medewerker genereert kost Bv. Medewerker niveau A – anciënniteit 0-5 82.904,66 euro / 1720 uur ( max. jaar ) = 48,20 euro Alle andere kosten zijn inbegrepen in forfait van 40% en moeten niet bewezen worden!

30 Standaardkost Oproep Ondernemerschap – enkel 2 niveaus 1 coördinator ( A ) + adviseurs ( B ) Oproep Vluchtelingen en Werk – 3 niveaus 1 coördinator + andere medewerkers ( A – B - C ) 0-5 anciënniteit6-10 anciënniteit11-15 anciënniteit A82.904,66 euro92833,88 euro101.088,1 euro B61.129,45 euro66.427,34 euro70.689,13 euro C51.718,28 euro57.254,47 euro61.654,41 euro

31 Wetgeving Overheidsopdrachten Overheidsopdrachten van toepassing? Algemeen belang? Overwegende overheidsinvloed Meer dan 50% gefinancierd door overheid Beheer onderworpen aan overheid Samenstelling directie of rvb meer dan de helft overheid Indien van toepassing? Procedures wetgeving overheidsopdrachten volgen Zie http://www.bestuurszaken.be/overheidsopdrachtenhttp://www.bestuurszaken.be/overheidsopdrachten

32 Financiering Oproep Werk – Antwerpen Gent Oproepbudget = 2.000.000 euro 800.000 euro ESF 1.200.000 euro VDAB Maximale subsidie per project Gent: 800.000 euro Antwerpen: 1.200.000 euro Additionaliteit ESF = ESF middelen kunnen pas berekend worden na vastlegging van andere financieringsbronnen

33 Financiering Oproep Ondernemerschap Oproepbudget = 1.500.000 euro 600.000 euro ESF 900.000 euro VDAB Maximale subsidie per project 1 project voor maximale oproepbudget Additionaliteit ESF = ESF middelen kunnen pas berekend worden na vastlegging van andere financieringsbronnen

34 Financiering – principe Oproep Ondernemerschap Oproep Werk – Antwerpen Gent Financiering en bereik Deelnemers per actie / Kost per actie = trajectkost In projectvoorstel – Capaciteitsplanning Na goedkeuring project = Goedgekeurde trajectkost Afwijkende trajectkost bij rapportering Procentuele vermindering Tenzij motivering

35 Financiering – principe Oproep Ondernemerschap Inspanningsfinanciering Voor acties 1, 2 en 3 = 100% van de gemaakte kosten Voor actie 4 (begeleiding) = 70% van de kosten Resultaatsfinanciering – volgens uitstroomcijfers Voor actie 4 = 30% van de gemaakte kosten Volgens onderstaand schema Uitstroom % naar zelfstandige activiteit Totaalbedrag 20% of meer uitstroom100% van de kost voor het intern personeel voor deze acties <20% tot en met 15%95% van de kost voor het intern personeel voor deze acties <15% tot en met 10%90% van de kost voor het intern personeel voor deze acties Minder dan 10% uitstroom85% van de kost voor het intern personeel voor deze acties

36 Financiering – principe Oproep Ondernemerschap Voorbeeld ActiesVerwacht bereik Effectief bereik Gemaakte kost Financiering Actie 11000900100.000100.000 x 90% Actie 2600 100.000 Actie 3500400200.000200.000 x 80% Actie 4400 (80 start ups = 20% uitstroom) 350 (65 start ups = 18,5% uitstroom) 800.000800.000 x 87,5% = 700.000 70% van kost o.b.v. inspanning: 490.000 30% van kost o.b.v. resultaat: 210.000 x 95%

37 Oproepen 358 & 359 Vluchtelingen Praktisch en timing

38 Hoe maak je een projectvoorstel op? Inhoudelijke analyse Document inhoudelijke vrageninhoudelijke vragen Document beoordelingscriteriabeoordelingscriteria Projectplanning Document tijdsplanning Document capaciteitsplanning (zie tabblad in kosten en financiering) Projectbegroting – kosten en financiering Document kosten en financieringkosten en financiering

39 Hoe dien je een projectvoorstel in? Registratie in ESF applicatie als promotor en partner Aanmaken projectvoorstel in applicatie bij oproep 358 of 359 Invullen van tabbladen in applicatie Toevoegen bijlagen Inhoudelijke analyse Capaciteitsplanning Tijdsplanning Andere documenten: partnerschapsovereenkomst, kwaliteitsbewijs.

40 Ondersteuning ESF Inhoudelijke en financiële ondersteuning Delphine.Ampe@wse.vlaanderen.be Pieter.Vansande@wse.vlaanderen.be Alle info in de oproepfiche en FAQ’s Kwaliteitsvereisten Erik.Conings@wse.vlaanderen.be Technische ondersteuning ESF applicatie esfsupport@vlaanderen.be

41 Timing Projectaanvraag indienen ten laatste 13 mei 2016 Evaluatieprocedure Minimaal 2 onafhankelijke evaluatoren Bekendmaking beslissing projectaanvragen 30 juni 2016 Indien negatief, herkansing mogelijk Looptijd projecten: 24 (30) maanden Start: 1 juli 2016 Einde: 30 juni 2018 (bij ondernemerschap 31 december 2018 omwille van uitstroommeting)

42 Je project is goedgekeurd. Wat nu? Project- en partnerschapsovereenkomst Voorschot Rapportering Oproep werk: 2 projectperiodes Oproep ondernemerschap: 3 projectperiodes Thematische werking Alle praktische info op startmeeting

43 Vragen?


Download ppt "Infosessie oproepen 358 - Vluchtelingen en ondernemerschap 359 - Vluchtelingen en werk – Antwerpen & Gent 8 maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google