De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Wim Aukes Directeur IPA-ACON Groep  Tom van Deutekom Secretaris Stichting Vermogens Beheer Woensdag 10 februari 2016 PRESENTATIE STICHTING VERMOGENS.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Wim Aukes Directeur IPA-ACON Groep  Tom van Deutekom Secretaris Stichting Vermogens Beheer Woensdag 10 februari 2016 PRESENTATIE STICHTING VERMOGENS."— Transcript van de presentatie:

1  Wim Aukes Directeur IPA-ACON Groep  Tom van Deutekom Secretaris Stichting Vermogens Beheer Woensdag 10 februari 2016 PRESENTATIE STICHTING VERMOGENS BEHEER

2  Veranderingen binnen Bewindvoering en curatorschap  Verplichtingen wettelijk vertegenwoordiger  Informatie over Stichting Vermogens Beheer THEMA BIJEENKOMST

3  Wijzigingen binnen Bewind en Curatele  Wijzigingen verzoekers en opheffing  Registers  Verplichtingen Wettelijk vertegenwoordigers INHOUD

4  Bevoegdheden Kantonrechter  Nieuwe documenten  Bestuurlijke mededelingen SVB INHOUD VERVOLG

5  Vrijwillig bewind  Beschermingsbewind  Schuldenbewind  Familiebewind VORMEN VAN BEWIND

6  Wordt door cliënt zelf als verzoeker ingediend  Client komt met voorstel tot bewindvoerder  Zitting in uitzonderlijke situatie niet noodzakelijk VRIJWILLIG BEWIND

7  Dient ter bescherming van cliënt voor invloeden van buitenaf die cliënt niet zelf kan besturen  Wordt door familie, verwanten of begeleiding aangevraagd.  Toestemming cliënt niet direct noodzakelijk BESCHERMINGSBEWIND

8  Altijd ter zitting bij de rechtbank  Keuze bewindvoerder essentieel  Keuze opname bewindvoerders register  Meerdere benoeming tot bewindvoerders mogelijk in alle vormen van bewind BESCHERMINGSBEWIND

9  Bewind ten behoeve van het beheren en daar waar mogelijk oplossen van schulden  Bescherming cliënt tegen deurwaarders en beslag leggingen  Indien nodig begeleiding naar schuldhulpverlening of WSNP traject  Bewind eindigt niet na oplossen schulden  Altijd opname bewindvoerders register SCHULDENBEWIND

10  Bewindvoerder is familielid in de 1 e of 2 e lijn ten opzichte van onderbewindgestelde  Aanvraag kan door cliënt of familie worden gedaan  Niet professioneel bewindvoerder  Kwaliteitseisen niet van toepassing FAMILIEBEWIND

11 Nieuw artikel 440; Schulden die voortspruiten uit een handeling, tijdens het bewind met of jegens de rechthebbende, anders dan in overeenstemming met artikel 438 tweede lid, verricht door een schuldeiser die het bewind kenden of had behoren te kennen, kunnen niet op de onder het bewind staande goederen worden verhaald. Het einde van het bewind brengt hierin geen verandering. BESCHERMING

12 Bewind nu;  Vanwege lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen Bewind nieuw;  Vermogensrechtelijke belangen niet voldoende waarneembaar door lichamelijke of geestelijke toestand  Verkwisting  Problematische schulden GRONDEN

13 In artikel 1:378 van het Burgerlijk Wetboek worden de limitatieve redenen opgesomd voor curatele:  Zijn lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel  Gewoonte van drank- of drugsmisbruik  Veiligheid van anderen in gevaar brengt  Curator kan m.i.v. nieuwe wet naast natuurlijk persoon ook een organisatie zijn  Aanstelling curator in financiële zin en curator in persoonlijke zin mogelijk CURATELE

14 Totale bescherming van cliënt maar toekenning door rechtbank moeilijk

15 Nieuwe wet;  Client zelf, partner/levensgezel, bloedverwanten t/m 4 e graad, voogd, OM gezag ouder, instelling verzorging/begeleiding  Bij bewind ook curator, mentor, bij verkwisting en schulden college van B&W  Bij curatele ook bewindvoerder en mentor VERZOEKERS INSTELLEN

16 Onder de nieuwe wet zijn de volgende personen/instanties bevoegd ontslag aan te vragen;  Bewindvoerder, curator, mede bewindvoerder  Iedereen die bevoegd is te verzoeken  Openbaar Ministerie VERZOEKERS ONTSLAG

17 Naast Curateleregister is er m.i.v. invoering nieuwe wet ook sprake van een Bewindvoerders register.  Opname automatisch bij problematische schulden  In alle andere gevallen verzoek tot opname in het register door aanvraag bij Kantonrechter  Bij goedkeuring cliënt geen zitting noodzakelijk REGISTERS

18  Jaarlijks gesprek met cliënt en verwanten  Bij curatele zes maal per jaar contact met cliënt/verwanten  Opmaak Plan van Aanpak  Opmaak Rekening en Verantwoording VERPLICHTINGEN WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER EN VERANDERINGEN CLIENT

19  Bevordering Zelfredzaamheid  Vijfjaarlijkse herbeoordeling vanuit Kantonrechter  Mee tekenen indien mogelijk door cliënt VERPLICHTINGEN WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER EN VERANDERINGEN CLIENT

20  Voorlopige voorziening treffen  Aanwijzingen geven  Opheffen ambtshalve  Vijf jaarlijkse controle  Deskundige benoemen voor controle vertegenwoordiger  Stukken opvragen  Alle plaatsen betreden BEVOEGDHEDEN KANTONRECHTER

21  Handelingsonbekwamen  Gementoreerden  Direct betrokkenen of behandelend hulpverlener  Personeel van de instelling  Zelf onder bewind/failliet/WSNP  Professionals die niet voldoen aan eis  Personen verbonden met instelling WIE MOGEN HET NIET WORDEN

22  Rekening en verantwoording vanaf jaar 2015, Rechtbank  Plan van Aanpak, Rechtbank  Begroting, SVB NIEUWE FORMULIEREN

23 Voor allen geldt een tijdsinspanning van 17 uur per jaar

24

25  Alle wijzigingen vragen om een bestuurlijke aanpak van de veranderingen  Dit betekent;  Snel kunnen inspelen op veranderingen MEDEDELINGEN BESTUUR SVB

26  Goed overleg met de rechtbanken  Goed overleg met de Rabobank  Goed overleg met zorgaanbieders  Goed overleg met de indicatiestellers  Veel aandacht voor de client MEDEDELINGEN BESTUUR SVB

27


Download ppt " Wim Aukes Directeur IPA-ACON Groep  Tom van Deutekom Secretaris Stichting Vermogens Beheer Woensdag 10 februari 2016 PRESENTATIE STICHTING VERMOGENS."

Verwante presentaties


Ads door Google